Státní závěrečné zkoušky

Přihlašování studentů k BZK/SZZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016), harmonogramem akademického roku 2016/2017 (stanoveným Opatřením děkana 12/2016) a Opatřením děkana pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací (č. 18/2016).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce naleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

Důležité termíny

Termín pro přihlašování k BZK a SZZK v SIS
Termín pro odevzdání diplomových prací Kontrola plnění studijních povinností před BZK a SZZK Obhajoby kvalifikačních prací Ústní část BZK a SZZK
15. 12. 2017 (BZK)

8. 12. 2017 (SZZK)

29. 12. 2017 Bc. práce
22. 12. 2017 Dp. práce
17. 1. (BZK) a 10. 1. 2018 (SZZK) 29. 1. 2018 – 9. 2. 2018 BZK

22. 1. 2018 – 2. 2. 2018 SZZK

29. 1. 2018 – 9. 2. 2018 BZK

22. 1. 2018 – 2. 2. 2018 SZZK

9. 5. 2018 (BZK a SZZK)  11. 5. 2018 30. 5. 2018 (BZK a SZZK) 11. 6. – 22. 6. 2018 (BZK a SZZK) 11. 6. – 22. 6. 2018 (BZK a SZZK)
12. 7. 2018 (BZK a SZZK)  3. 8. 2018 17.8. (BZK) a 22. 8. 2018 (SZZK) 3.9. – 7. 9. 2018 BZK

3. 9. – 12. 9. 2018 SZZK

3.9. – 7. 9. 2018 BZK

3. 9. – 12. 9. 2018 SZZK

 

Termín odevzdání přihlášky pro BZK a SZZK naleznete v harmonogramu akademického roku ZDE.

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k BZK/SZZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně, student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat (první částí musí být obhajoba bakalářské/diplomové práce). Při neúspěšném absolvování určité části BZK/SZZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k BZK/SZZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE pro akademický rok 2016/2017:

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací v roce 2017 jsou 12. 5. 2017 a 1. 8. 2017 (Bc. práce) 4. 8. 2017 (Mgr. práce).

  1. Práci je nutné odevzdat ve dvou PODEPSANÝCH výtiscích buď na sekretariát KSES (m. č. 9) či do podatelny FFUK (m. č. 31). Zároveň je třeba odevzdat elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) do SIS, a to NEJPOZDĚJI do půlnoci téhož dne (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde).
  2. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky