Středoevropská studia (Mgr.)

O oboru

Magisterský studijní obor Středoevropská studia je koncipován jako dvouleté prezenční studium v pojetí cizí jazyky a areálová studia. Ve srovnání se středoevropskými studii na jiných českých univerzitách klade náš obor důraz na kulturní dimenzi středovýchodní Evropy (zemí Visegrádské Čtyřky). Je zkonstruován jako integrované studium jazyků, mezikulturní komunikace (včetně odborného a uměleckého překladu), literární tvorby, společenského a národnostního vývoje regionu (podrobněji viz Předměty studia).

Obor se vedle povinných předmětů skládá i z volitelných částí, které studentům umožňují přizpůsobit svou profilaci svým sklonům a zájmům. Při nástupu do studia si přijatí uchazeči zvolí jednu národní oblast jako svou hlavní specializaci – lze volit mezi hungaristikou, polonistikou, romistikou a slovakistikou. Zvolí si dále praktický kurz dalšího areálového jazyka (lze vybrat z následujících: polština, litevština, ukrajinština, slovenština, maďarština, slovinština, srbština a rumunština). Studenti, pro něž je čeština cizím jazykem, si mohou zvolit kurz češtiny pro cizince. Studenti též vybírají z nabídky teoreticko-metodologických předmětů – od lingvistiky a literární vědy, přes analýzu diskurzu a etnologii po statistiku – podle vlastní preference a předpokládaného budoucího profesního zaměření.

Od r. 2015 obor otevíráme ve spolupráci s univerzitami v Bratislavě, Krakově a Ljubljani (Středoevropská akademická iniciativa), s nimiž máme kompatibilní studijní plán oboru.

Co získáte

Absolventi oboru budou mít praktické a teoretické znalosti studovaných jazyků (u hlavního jazyka na úrovni C2, resp. u romštiny C1, a u dalšího areálového jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Na široké komparativní bázi budou schopni interpretovat společenský a kulturní vývoj ve středoevropském regionu. Budou připraveni pro práci v odborné, veřejné a soukromé sféře v multilingvním prostředí střední Evropy, např. v oblasti monitoringu médií, v cestovním ruchu, regionálním rozvoji, výzkumu, poradenství při lokalizaci produktů aj.

Jak lze SES studovat

Magisterské studium je pouze jednooborové, tj. nelze jej kombinovat se studiem jiného oboru. Samo je ovšem koncipováno multidisciplinárně a na libovolné jiné katedře či ústavu fakulty lze navštěvovat předměty v rámci volitelné části studijního plánu.

Úvod > Uchazeči > Navazující magisterské studium > Středoevropská studia (Mgr.)