Sorabistika

 

Sorabistika je věda o kultuře a jazyce Lužických Srbů, slovanského etnika žijícího na území dnešního Německa, ve spolkových zemích Sasko a Braniborsko.

Lužická srbština je jazyk velmi blízký češtině, po slovenštině druhý nejbližší. Kultura Lužických Srbů je úzce napojena na kulturu českou. Mnoho příslušníků lužickosrbské elity studovalo v Praze (mj. v Lužickém semináři, kde svého času vyučovali i Josef Dobrovský a Karel Jaromír Erben) a česká kultura obecně je – pro nás poněkud nezvykle – v Lužicích nahlížena jako velká kultura, jejíž dění stojí za to sledovat. Na lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně se čeština vyučuje jako jeden z dalších slovanských jazyků. Nemluvě o tom, že Lužice byly po několik staletí součástí českého státu a myšlenky na jejich připojení k Československu se objevovaly i ve 20. století.

Více o Lužických Srbech si můžete přečíst zde.

Roli lužickosrbského kulturního institutu v ČR plní Společnost přátel Lužice.

Poslechněte si horní lužickou srbštinu na vlastní uši:

Čím je sorabistika zajímavá…

... pro lingvistiku?... pro historii?... pro bohemistiku?... pro germanistiku?... pro slavistiku?
Horní i dolní lužická srbština jsou evidovány jako ohrožené jazyky. Lingvisté se podílejí na dokumentaci a revitalizaci těchto jazyků, jejich výzkum tak má také bezprostřední dopad na jazykovou praxi. Navíc podobně jako čeština, i když ve větší míře, byly a jsou tyto jazyky vystaveny vlivu němčiny, jsou tedy dobrým zdrojem studia jazykového kontaktu a multilingvismu.
Lužice byly od doby Karla IV. součástí zemí Koruny české a od té doby byly udržovány intenzivní česko-lužickosrbské kontakty. Za doby barokní vznikl v Praze Lužický seminář, lužickosrbské národní obrození bylo výrazně formováno českým, ve 20. století se po obou světových válkách konaly manifestace za připojení Lužic k Československu. Mnoho témat česko-lužickosrbských vztahů stále čeká na zpracování.

Lužická srbština je slovanský jazyk velmi blízký češtině. Zachovává mnoho jevů, které v češtině známe pouze z minulosti, např. duál či aorist. V Lužicích navíc působí absolventi bohemistiky jakožto učitelé češtiny jako cizího – ale kulturně nejbližšího – jazyka.

Lužičtí Srbové jsou autochtonní slovanská menšina žijící na území německého státu, na níž lze sledovat problematiku asimilace, germanizace a menšinového práva v Německu obecně.

To je snad jasné…

Studium sorabistiky

V současné době se sorabistika jako obor v ČR, tedy ani na FF UK, studovat nedá, ovšem Katedra středoevropských studií chce zabezpečit, aby každý semestr probíhala sorabistická výuka formou volitelných předmětů: jazykového kurzu lužické srbštiny a nějakého předmětu o kultuře či dějinách Lužických Srbů.

Vzhledem k blízkosti Lužic budou součástí výuky kromě standardních předmětů také exkurze.

Sorabistickou kvalifikaci lze rozšiřovat mimo FF UK. Zejména studijním výjezdem na Lipskou univerzitu na Institut sorabistiky. Stipendijní podporu na takový výjezd lze získat buď standardně prostřednictvím programu Erasmus+, nebo díky zvláštní stipendijní nabídce, kterou každý rok vyhlašuje Nadace lužickosrbského národa (Załožba za serbski lud).

Každý sudý rok se koná dvoutýdenní letní jazykový kurz lužické srbštiny v Budyšíně. Účast na kurzu je placená, ale obvykle mají studenti ze slovanských zemí slevu, a navíc je možné získat na letní kurz stipendium, které pokryje výdaje.

Sorabistická výuka na Filozofické fakultě UK

Sorabistické předměty vyučované v dřívějších letech

Zimní semestr 2022/23

Letní semestr 2021/22

Zimní semestr 2021/22

Letní semestr 2020/21

Zimní semestr 2020/21

Letní semestr 2019/20

Zimní semestr 2019/20

Úvod > Katedra > Struktura > Sorabistika