Jiří Januška

Jiří Januška, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra středoevropských studií
 • Akreditace (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • tajemník (administrativní tajemník) - Katedra středoevropských studií
 • Rozvrhy (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • Spisová služba (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • SIS (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • Stipendisté (Agenda) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • dle dohody (včetně konzultací online přes Zoom či MS Teams)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 9

Jiří Januška je akademický pracovník specializace hungaristika. Vyučuje lingvistiku maďarštiny, maďarské jazykové kurzy a také se podílí na výuce dalších předmětů této specializace. Odborně se zabývá areálovou lingvistikou střední Evropy, lingvistikou maďarštiny a česko-maďarskými jazykovými vztahy. Zpracoval dějiny české univerzitní hungaristiky a rovněž dějiny české lingvistické hungaristiky.

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyAtestaceZávěrečné práce

Publikace

 • JANUŠKA, Jiří (v tisku). Bezokolicznik tematyzujący i sposoby jego tłumaczenia w wybranych językach Europy Środkowej [Tematický infinitiv a způsoby jeho překládání ve vybraných jazycích střední Evropy]. In: Kulwicka-Kamińska, Joanna – Moroz, Andrzej (eds.): Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • LEHEČKOVÁ, Eva a Jiří JANUŠKA, 2020. Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru. Naše řeč. 103(5), 409–429. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Jak skloňovat maďarská jména v češtině. Demokratický střed. 9(3), 41–43. ISSN 1805-6202. [pdf na ResearchGate] [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Central European Languages as a Complex Research Issue: Summarising and Broadening the Research Foci. In: Luka SZUCSICH, Agnes KIM a Uliana YAZHINOVA, ed. Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, Linguistik International, s. 55–93. ISBN 978-3-631-80605-0. [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2018. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, s. 27–66. ISBN 978-80-246-3355-8. [Rozšířená verze studie z roku 2012.] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří a Petr PÍŠA, 2018. A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években [Založení, fungování a zánik první katedry maďarštiny na pražské univerzitě v 50. letech 19. století]. Századok. 152(3), 651–670. ISSN 0039–8098. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2017. Počátky a přehled působení Petra Rákose na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: Jiří JANUŠKA a Tamás BERKES, ed. Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, s. 39–46. ISBN 978-80-7308-715-9. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2013. Čeští lingvisté o madarštině (přehled témat). Časopis pro moderní filologii. 95(1), 55–70. ISSN 0008-7386. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA Jiří, 2013. Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán [Počátky dráhy Petra Rákose a přehled jeho pedagogického působení na Filozofické fakultě pražské Karlovy univerzity]. Bohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak. A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, 7–10. ISSN 1219-0500. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2012. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 52(2), 69–100. ISSN 0323-0562. [pdf na ResearchGate] [Zotero]

Překlady

 • FERCSIK, Erzsébet, 2018. Slovanská jména v dnešním maďarském repertoáru křestních jmen. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, s. 198–211. ISBN 978-80-246-3355-8. Překlad z maďarštiny.
 • ŻMIGRODZKI, Piotr, 2013. Metalingvistika. Studie z aplikované lingvistiky. 4(2), 85–99. ISSN 2336-6702. Překlad z polštiny. [pdf]
 • KOVÁCS, István, 2010. Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Přel. Jiří JANUŠKA. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-85-5. Překlad z maďarštiny.

Editorská a redaktorská činnost

 • JANUŠKA, Jiří, ed., 2018. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3355-8. 480 s.
 • JANUŠKA, Jiří a Tamás BERKES, ed., 2017. Hungarobohemica Pragensia: Studie k 60. narozeninám Evžena Gála = Hungarobohemica Pragensia: Tanumányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Ediční řada Varia, 60. svazek. ISBN 978-80-7308-715-9. 270 s.
 • RÁKOS, Petr, 2011. Neúnavná slova: filologova lyrika. Evžen GÁL, ed. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1972-1. 638 s. [Odpovědný redaktor J. Januška.]
 • Rozhovor s doc. Zdeňkem Starým, 2010. In: Jan CHROMÝ a Eva LEHEČKOVÁ, ed. Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Dauphin, s. 202–223. ISBN 978-80-87481-06-6. [Rozhovor vedli J. Chromý a J. Januška.]
 • NOVÁK, Pavel, 2010. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Jan KŘIVAN, Jiří JANUŠKA a Jan CHROMÝ, ed. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-87310-04-5. 338 s.

Bibliografická činnost

 • Biograficko-bibliografické medailonky pedagogů české univerzitní hungaristiky, 2018. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, s. 213–265. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Bibliografie české lingvistické hungaristiky: soupis českých lingvistických prací pojednávajících o maďarštině. Uveřejněno 2012. 62 s. [pdf na ResearchGate]
 • Výběrová bibliografie doc. PhDr. Zdeňka Starého, CSc., 2010. In: Jan CHROMÝ a Eva LEHEČKOVÁ, ed. Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Dauphin, s. 224–225. ISBN 978-80-87481-06-6.
 • Soupis díla Pavla Nováka. In: NOVÁK, Pavel, 2010. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Praha: Akropolis, 311–320. ISBN 978-80-87310-04-5.

 

Vzdělání

 • 2017: Ph.D. v oboru obecná lingvistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek (školitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)
 • 2009: Mgr. v oborech lingvistika, fonetika a maďarština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: „Jazyk“ a „norma“: příspěvek k analýze vztahu dvou lingvistických pojmů (školitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)

Zaměstnání

 • od 2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Katedra středoevropských studií (2012–2017 asistent, od 2017 odborný asistent; 2015–2018 tajemník katedry, od 2019 vedoucí katedry)
 • 2007–2009: Ústav pro jazyk český AV ČR (pomocný pracovník v oddělení onomastiky)

Projekty

 • od 2018: Progres Q10 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (koordinátor programu P. Čermák).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Inovace středoevropských studií – tvorba lingvisticky orientovaných obecných předmětů o střední Evropě, spoluřešitel (řešitel M. Sloboda).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Struktury jazyků světa, spoluřešitel (řešitel J. Křivan).
 • 2015: Rozvojový projekt FF UK Inovace výuky maďarštiny pro začátečníky a mírně pokročilé na FF UK, řešitel.
 • 2010–2011: Dějiny české lingvistické hungaristiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 85410), řešitel.
 • 2008–2009: Kritická analýza a vydání díla Doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 258036), spoluřešitel (spolu s J. Křivanem, J. Chromým a J. Kusákem).

Organizační činnost

 • od 2017: Library of Languages / Knihovna řečí, platforma výuky a propagace tzv. malých jazyků na FF UK (např. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská atd.)
 • od 2007: Letní škola lingvistiky (2007–2015 Dačice, 2016–2017 Litomyšl, 2018–2019 Kroměříž)
 • 26.–27. 11. 2013: Konference ke 160 letům české univerzitní hungaristiky

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Katedra > Pracovníci / Vyučující > Jiří Januška