Jiří Januška

Jiří Januška, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra středoevropských studií
 • Akreditace (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • Rozvrhy (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • SIS (Agenda) - Katedra středoevropských studií
 • Stipendisté (Agenda) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • dle dohody
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 9

Jiří Januška vyučuje lingvistiku maďarštiny a také maďarské jazykové kurzy. Zabývá se lingvistikou maďarštiny, česko-maďarskými jazykovými vztahy, porovnáváním jazyků středoevropského jazykového areálu a metalingvistickými otázkami. Zpracoval dějiny české univerzitní hungaristiky a rovněž dějiny české lingvistické hungaristiky.

Rozvrh

Další informace a materiály k výuce

Informace k výuce maďarštiny a hungaristiky na FF UK

Termíny atestací a další informace k atestacím

Rozšířená verze životopisu a seznamu publikací [PDF]

 

Vzdělání

 • 2017: Ph.D. v oboru obecná lingvistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2009: Mgr. v oborech lingvistika, fonetika a maďarština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zaměstnání

 • od 2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Katedra středoevropských studií (od 2012 asistent, od 2017 odborný asistent, od 2015 tajemník katedry)
 • 2007–2009: Ústav pro jazyk český AV ČR (pomocný pracovník v oddělení onomastiky)

Projekty

 • od 2018: Progres Q10 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (koordinátor programu P. Čermák).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Inovace středoevropských studií – tvorba lingvisticky orientovaných obecných předmětů o střední Evropě, spoluřešitel (řešitel M. Sloboda).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Struktury jazyků světa, spoluřešitel (řešitel J. Křivan).
 • 2015: Rozvojový projekt FF UK Inovace výuky maďarštiny pro začátečníky a mírně pokročilé na FF UK, řešitel.
 • 2010–2011: Dějiny české lingvistické hungaristiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 85410), řešitel.
 • 2008–2009: Kritická analýza a vydání díla Doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 258036), spoluřešitel (spolu s J. Křivanem, J. Chromým a J. Kusákem).

Publikace

[Profil na portálu Academia.edu]

 • JANUŠKA, Jiří (2020). Central European languages as a complex research issue: summarising and broadening the research foci. In: SZUCSICH, Luka – KIM, Agnes – YAZHINOVA, Uliana (eds.): Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Wien – Berlin: Peter Lang, s. 55–93. [www]
 • JANUŠKA, Jiří (2018). Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. In: JANUŠKA, Jiří (ed.). Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, s. 27–66. [Rozšířená verze studie z roku 2012.]
 • JANUŠKA, Jiří – PÍŠA, Petr (2018). A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években [Založení, fungování a zánik první katedry maďarštiny na pražské univerzitě v 50. letech 19. století]. Századok, 152. évf., 3. sz., s. 651–670. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2017). Počátky a přehled působení Petra Rákose na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: JANUŠKA, Jiří – BERKES, Tamás (eds.). Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, 2017, s. 39–46. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2013). Čeští lingvisté o maďarštině (přehled témat). Časopis pro moderní filologii, roč. 95, č. 1, s. 55–70.
 • JANUŠKA, Jiří (2013). Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán [Počátky dráhy Petra Rákose a přehled jeho pedagogického působení na Filozofické fakultě pražské Karlovy univerzity]. Bohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak (Budapest), A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, s. 7–10. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2012). Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitáchActa Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus 52, Fasc. 2, s. 69–100. [Vyšlo v září 2013.] [PDF]

Překlady

 • FERCSIK, Erzsébet: Slovanská jména v dnešním maďarském repertoáru křestních jmen. In: JANUŠKA, Jiří (ed.): Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 2018, s. 198–211.
 • ŻMIGRODZKI, Piotr. Metalingvistika. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, č. 2, s. 85–99. [PDF]
 • KOVÁCS, István. Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Brno: Barrister & Principal, 2010. 308 s.

Editorská a redaktorská činnost

 • JANUŠKA, Jiří (ed.). Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 2018. 480 s.
 • JANUŠKA, Jiří – BERKES, Tamás (eds.). Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, 2017. 270 s.
 • RÁKOS, Petr. Neúnavná slova: filologova lyrika. E. GÁL (ed.). Praha: Academia, 2011. 638 s. [Odpovědný redaktor J. Januška.]
 • Rozhovor s doc. Zdeňkem Starým. In: Rozhovory s českými lingvisty III. J. CHROMÝ – E. LEHEČKOVÁ (eds.). Praha: Dauphin, 2010, s. 202–223. [Rozhovor vedli J. Chromý a J. Januška.]
 • NOVÁK, Pavel. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. J. KŘIVAN – J. JANUŠKA – J. CHROMÝ (eds.). Praha: Akropolis, 2010. 338 s.

Bibliografická činnost

Organizační činnost

 • od 2017: Library of Languages / Knihovna řečí, platforma výuky a propagace tzv. malých jazyků na FF UK (např. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská atd.)
 • od 2007: Letní škola lingvistiky (2007–2015 Dačice, 2016–2017 Litomyšl, 2018 Kroměříž)
 • 26.–27. 11. 2013: Konference ke 160 letům české univerzitní hungaristiky

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Jiří Januška