Státní závěrečné zkoušky

Přihlašování studentů k BZK/SZZK je upravováno Pravidly pro organizaci studia, Studijním a zkušebním řádem UKharmonogramem akademického roku 2019/2020 a Opatřením děkana pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce naleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

Důležité termíny

Termín pro přihlašování k BZK a SZZK v SIS
Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací Kontrola plnění studijních povinností před BZK a SZZK Obhajoby kvalifikačních prací Ústní část BZK a SZZK
13. 12. 2019 (BZK)

6. 12. 2019 (SZZK)

27. 12. 2019 Bc. práce
20. 12. 2019 Dp. práce
15. 1. (BZK) a 8. 1. 2020 (SZZK) 31. 1. 2020 BZK

31. 1. 2020 SZZK

31. 1. 2020 BZK

31. 1. 2020 SZZK

7. 5. 2020 (BZK a SZZK) 28. 5. 2020 27. 5. 2020 (BZK a SZZK) 18. 6. 2020 BZK a SZZK 16. 6. 2020 BZK a SZZK
14. 7. 2020 (BZK a SZZK) 5. 8. 2020 14.8. (BZK) a 20. 8. 2020 (SZZK) 3. 9. 2020 BZK a SZZK 3. 9. 2020 BZK a SZZK

 

Termín odevzdání přihlášky pro BZK a SZZK naleznete v harmonogramu akademického roku ZDE.

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k BZK/SZZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně, student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat. Při neúspěšném absolvování určité části BZK/SZZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k BZK/SZZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE pro akademický rok 2019/2020:

Od 1. 10. 2017 se práce odevzdává elektronicky, „tradiční“ vázaný výtisk již není nutný – zároveň každá katedra a každý ústav mají právo požadovat tzv. pomocné výtisky, nejvýše dva a postačí u nich kroužková vazba. Většina kateder a ústavů, včetně KSES, se shodla, že bude vyžadovat dva pomocné výtisky. Obsah pomocného výtisku musí být totožný s elektronickou podobou práce.

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací v SIS v roce 2020 jsou uvedeny v tabulce.

  1. Práci (elektronickou verzi) je nutné odevzdat do SIS, a to NEJPOZDĚJI do půlnoci určeného data (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde). Zároveň je třeba odevzdat práci ve dvou PODEPSANÝCH pomocných výtiscích (totožných s verzí v SIS) buď na sekretariát KSES (m. č. 9) či do podatelny FFUK (m. č. 31). V současné situaci nevyžadujeme výtisky závěrečných prací, odevzdávejte pdf do SIS.
  2. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky