Tematické okruhy – hungaristika

1. Jazyk

 1. Maďarské hlásky podle místa a způsobu tvoření
 2. a/ Charakteristika fonémů v maďarštině, vztahy mezi fonémy, druhy opozic,
 3. b/ Spojování fonémů (hangrend, illeszkedés)
 4. a/ Vzájemné působení souhlásek (asimilace, splývání, zkracování, vysouvání)
 5. b/ Přízvuk a intonace
 6. Morfémy (druhy morfémů)
 7. Spojování morfémů (způsob spojování, pořadí morfémů v maďarštině, problematika „spojovací samohlásky“
 8. Kmen a jeho druhy, typy slovesných a jmenných kmenů
 9. Časování určité a neurčité, časování ikových sloves
 10. Slovesná jména
 11. Ohýbání jmen, gramatické znaky, pádové koncovky, postpoziční konstrukce
 12. Složeniny pravé (souřadné, podřadné) a nepravé
 13. Tvoření slov (nejvýznamnější slovotvorné přípony, další způsoby tvoření slov)
 14. Frazeologie, frazeologické jednotky
 15. Lexikologie a lexikografie, slovní zásoba maďarštiny
 16. Jazykové varianty maďarštiny
 17. Maďarský jazyk z genetického a typologického hlediska

2. Literatura

 1. a) Literatura poslední třetiny 18. století – charakteristika; otázka národního jazyka, národní minulosti; (György Bessenyei, József Kármán, Ferenc Kazinczy).
  b) Klasicismus a osvícenství (Mihály Vitéz Csokonai, Mihály Fazekas, Dániel Berzsenyi)
 2. a) Počátky maďarského dramatu (József Katona)
  b) Maďarská romantika (Mihály Vörösmarty).
 3. a) Ferenc Kölcsey
  b) Román v době reformní (József Eötvös)
  c) Poezie doby reformní (Mihály Vörösmarty)
 4. a) Sándor Petőfi
  b) „Lidovost“ v literatuře
 5. Mór Jókai.
 6. Imre Madách
 7. János Arany
 8. Literatura poslední třetiny 19. století (László Arany, János Vajda, Gyula Reviczky, Jenő Komjáthy, Sándor Bródy, Mór Jókai)
 9. Kálmán Mikszáth
 10. Periodizace, společensko-politický kontext na přelomu 19. a 20. století
 11. Význam časopisu Nyugat v maďarské literatuře
 12. Velká generace Nyugatu, tvůrci tzv. revoluční (Endre Ady, Zsigmond Móricz) a estétské větve (Dezső Kosztolányi, Mihály Babits, Árpád Tóth aj.)
 13. Hnutí lidových spisovatelů (László Németh, Gyula Illyés aj.) a jejich vliv na současnou maďarskou literaturu
 14. Tzv. urbánní literatura (Sándor Márai aj.), její kořeny a pokračovatelé urbánních tradic
 15. Antifašistická literatura (Miklós Radnóti aj.) předválečného období
 16. Socialistická literatura (Attila József aj.) meziválečného období
 17. Maďarská avantgarda (Lajos Kassák aj.)
 18. Generace časopisu Újhold (Novoluní): tvůrci tradičních měšťanských hodnot (János Pilinszky. Ágnes Nemes-Nagy. Magda Szabóová aj.)
 19. Maďarská groteska: István Örkény aj.
 20. Vznik a vývoj maďarské postmoderny: Géza Ottlik, Péter Esterházy aj.
 21. Mistři básnických forem: Sándor Weöres, Ferenc Kovács András, Lajos Parti Nagy aj.
 22. Nositel Nobelovy ceny za literaturu: Imre Kertész
 23. Maďarská exilová a samizdatová literatura (Sándor Márai, György Konrád aj.)
 24. Maďarská literatura za hranicemi (András Sütő, Lajos Grendel aj.)

3. Dějiny

 1. Počátky maďarského národního obrození (Kazinczy, Jakobínské hnutí)
 2. Reformní období v Uhrách (politický a hospodářský vývoj)
 3. Revoluce v Uhrách a maďarská politika 1848–1849
 4. Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho důsledky
 5. Politický a kulturně-společenský vývoj Uher v letech 1867–1914
 6. Zrození versailleského mírového systému; Trianonské Maďarsko ve 20. a 30. letech – základní rysy vnitropolitického a zahraničněpolitického vývoje
 7. Maďarsko jako satelit Německa (1939–1945)
 8. Maďarsko v období tzv. lidových demokracií (1945–1948)
 9. Maďarsko v období Rákosiho diktatury (1949–1956)
 10. Revoluce 1956
 11. Hlavní rysy maďarského modelu socialismu (Krize maďarského modelu socialismu)
 12. Maďarské reformní programy; zrod občanské společnosti v Maďarsku