Závěrečné práce

Výběr a zadání témat závěrečných prací:

Téma bakalářské nebo diplomové práce volí student po konzultaci s vybraným pedagogem (pracovníci Katedry středoevropských studií obvykle nevypisují témata předem, volba tématu vychází vždy ze zájmů konkrétních studentů a je následně precizována v rámci konzultací s vybraným pedagogem).

Po dohodě pedagoga se studentem a po vypracování anotace práce a dalších nezbytných náležitostí (seznam odborné literatury apod.), zadá budoucí školitel práci do SISu a uvede i jméno řešitele (případně se student přihlásí k vybranému tématu práce, je-li vypsáno předem). Práci následně schvaluje vedoucí základní součásti a potvrzuje Studijní oddělení, o čemž studenta informuje formou generovaného e-mailu.

 

Termíny:

Téma práce je třeba zadat do SISu v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru studia.

Nejbližší možný termín pro konání obhajoby práce je šest měsíců od zadání práce do SISu.

Odevzdání práce: standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. Termíny jsou včas zveřejňovány na stránkách katedry. Práci (elektronickou verzi) je nutné odevzdat do SISu, a to nejpozději do půlnoci určeného data (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde). Zároveň je třeba odevzdat práci ve dvou podepsaných pomocných výtiscích (totožných s verzí v SIS) buď na sekretariát KSES (m. č. 9), nebo do podatelny FF UK (m. č. 31).

 

Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečných prací:

Práci lze psát v češtině, případně angličtině či jazyce, který je předmětem studia studentova filologického studijního programu (v takovém případě je třeba uvést tuto skutečnost už v zadání práce).

Rozsah: Bakalářská práce má rozsah minimálně 72 000 znaků (tj. 40 normostran), diplomová práce nejméně 108 000 znaků (tj. 60 normostran). Do tohoto rozsahu se započítává veškerý text s výjimkou příloh.

Práce musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury a dalších zdrojů, abstrakt v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, může být abstrakt také v tomto jiném jazyce), klíčová slova v češtině a v angličtině.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

a) název vysoké školy, fakulty a základní součásti fakulty, kde je práce předkládána k obhajobě;

b) označení: bakalářská/diplomová práce;

c) studijní program;

d) jméno autora práce;

e) název práce v češtině a v angličtině, je-li práce psána v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce;

f) jméno vedoucího, případně konzultanta práce;

g) rok odevzdání práce k obhajobě.

Na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce potvrzující, že: a) vypracoval práci samostatně; b) všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány; c) práce nebyla předložena jako splnění studijní povinnosti v rámci jiného studia nebo předložena k obhajobě v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu (s výjimkou případů upravených mezinárodními smlouvami týkajícími se studijních programů typu joint degree či double degree).

Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky.  Studenti KSES mají rovněž povinnost odevzdat dva pomocné exempláře práce ve vytištěné podobě (netřeba vázat, postačí odevzdat např. v kroužkové vazbě).

Termín odevzdání závěrečných prací: viz výše

 

Ceny za kvalitní závěrečné práce:

Studenti Katedry středoevropských studií mohou své závěrečné práce přihlásit do soutěží, které pravidelně vyhlašuje ať už Filozofická fakulta, případně Karlova univerzita, anebo vybrané kulturní instituce, např. Polský institut v Praze. Studenti i pedagogové jsou o těchto možnostech pravidelně informování například prostřednictvím webových stránek a dalších komunikačních kanálů katedry.

 

Více informací najdete v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK.

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Závěrečné práce