Slovakistika (Bc.)

Obsah stránky:

Několik základních údajů

Proč studovat slovenštinu a slovakistiku na Katedře středoevropských studií FF UK?

 • Slovensko je nejbližší partner České republiky, tyto dvě země spojuje společná minulost a velmi intenzivní vzájemné kontakty díky sousedství i slovenské diaspoře v ČR.
 • Přesto zůstávají slovenština, Slovensko a slovenská přítomnost v Česku nedostatečně poznané. U nás se můžete stát odborníky.
 • Česko-slovenské jazykové, kulturní a historické vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se zaměřuje právě na ně.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy menšinových sdružení, jako například Slovensko-český klub, se kterým spolupracujeme.
 • Slovensko je opravdu blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž do slovenskojazyčného prostředí na nejlepší slovenské univerzity.

Charakteristika studia

Tříleté studium se zaměřuje zejména na následující čtyři oblasti:

 • slovenské reálie a dějiny
 • slovenská literatura
 • slovenský jazyk
 • česko-slovenské vztahy

Pozn.: Studenti se slovenskou maturitou navštěvují místo kurzů slovenštiny kurzy češtiny jako cizího jazyka.

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty, které katedra každý semestr nabízí. Kromě toho může student/ka navštěvovat volitelné předměty podle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet na Slovensko na letní školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+, CEEPUS, mezivládní dohoda). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti se slovenským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze na Slovensko i do jiných zemí střední Evropy, studentské soutěže a další aktivity.

V případě, že se student/ka rozhodne studovat pouze specializaci slovakistika (tedy pro tzv. samostatné studium slovakistiky), volí si navíc jeden z rozšiřujících studijních modulů:

 • bohemistika (dějiny češtiny a české literatury)
 • germanistika (dějiny, reálie a literatura německé jazykové oblasti)
 • hungaristika (maďarské reálie, dějiny a literatura)
 • polonistika (polské reálie, dějiny a literatura)
 • romistika (romské reálie a dějiny, etnologie slovenských Romů)
 • slavistika (slovanská jazykověda a staroslověnština)
 • dějiny středovýchodní Evropy (vedle slovenských i české, polské a maďarské dějiny)
 • literatury středovýchodní Evropy (vedle slovenské i polská a maďarská literatura)

Absolvent/ka bakalářské specializace slovakistika může v případě zájmu pokračovat na dvouletém navazujícím magisterském oboru Středoevropská studia: Slovakistika.

Seznam předmětů specializace Slovakistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Slovakistika)
Seznam předmětů specializace Slovakistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kombinovatelnost

Specializaci slovakistika lze studovat:

 • v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium – doporučujeme zejména tyto studijní programy: český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, historie, etnologie, sociologie (přehled všech otevíraných studijních programů zde)
 • v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia, tj. s maďarskými studii, romistikou nebo polonistikou
 • samostatně (tj. pouze specializaci slovakistika s rozšiřujícím modulem, viz výše)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Absolvent/ka této specializace:
 • ovládá slovenštinu přinejmenším na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • má znalosti slovenských reálií, dějin a literatury
 • dokáže se tudíž samostatně orientovat ve slovenském prostředí a v informačních zdrojích, které jsou ve slovenském jazyce nebo se týkají Slovenska
 • dokáže alespoň na úrovni B2 překládat a tlumočit z a do slovenštiny a korigovat slovenské texty
 • má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda, historie)
Oblasti uplatnění:
 • soukromý sektor (např. ve firmách, které operují i na slovenském trhu, nebo ve slovenských firmách vstupujících na český trh)
 • turistický ruch (odborný průvodce, koordinátor cestovní kanceláře apod.)
 • překladatelství a tlumočnictví
 • kulturní a mediální sféra (odborný nebo jazykový redaktor, zpravodajství, monitoring slovenských médií apod.)
 • veřejný sektor, státní instituce a diplomatické služby (veřejné instituce specializující se na kulturní, diplomatické a obchodní aktivity – např. velvyslanectví, kulturní instituty, CzechTourism apod.; analytické služby, práce v mezinárodních vládních i nevládních organizacích)
 • atd.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/uchazec/.

Znalost slovenštiny není podmínkou přijetí.

Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá v ústním pohovoru na následující témata:
 • motivace ke studiu (max. 20 bodů)
 • obecné jazykovědné znalosti (max. 20 bodů)
 • základní znalosti slovenské literatury (max. 20 bodů)
 • základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Slovenska (max. 20 bodů)
 • diskuze nad seznamem přečtené odborné literatury a slovenské beletrie (max. 20 bodů) – seznam přineste s sebou na přijímací zkoušku

Maximálně lze tedy získat 100 bodů.

Příprava na přijímací zkoušku

Žádná konkrétní povinná literatura k přípravě na přijímací zkoušku není předepsána. Ovšem doporučujeme, aby si uchazeč/ka k přípravě – dle svého uvážení – vybral/a některé z následujících titulů či jejich částí:

Obecné jazykovědné znalosti:

 • Erhart, Adolf: Úvod do jazykovědy. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
 • Krupa, Viktor – Genzor, Jozef: Jazyky sveta v priestore a čase. 2. vydanie. Bratislava: Veda, 1996. Kapitola 1 a pasáž o slovanských jazycích (na s. 78–90).
 • Mareš, Petr: Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014. Zdarma ke stažení (pdf 0,8 MB)
 • Nekvapil, Jiří – Sloboda, Marián – Wagner, Peter: Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: basic information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

Základní znalosti slovenské literatury:

 • krásná literatura od slovenských autorů a následující knihy k dějinám slovenské literatury:
 • Čúzy, Ladislav a kol.: Panoráma slovenskej literatúry 1 (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.
 • Gbúr, Ján a kol.: Panoráma slovenskej literatúry 2 (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005.
 • Čúzy, Ladislav: Panoráma slovenskej literatúry 3 (Literárne dejiny od roku 1945) po súčasnosť. Bratislava: Mladé letá, 2006.

Základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Slovenska:

 • Kováč, Dušan: Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
 • Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1914–1945. Bratislava: AEP, 1997.
 • Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava: AEP, 1998.
Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Slovakistika (Bc.)