Slovanské filologie

O oboru

Obor doktorského studia Slovanské filologie je realizován společně na třech základních součástech FF UK: Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Studium se zaměřuje jednak na jednotlivé slovanské jazyky či filologie konkrétně, jednak obecně na srovnávací slovanskou jazykovědu v synchronním či diachronním pohledu. Studium oboru zahrnuje širší slavistický a obecně lingvistický (metodologický) základ. Profiluje zaměření doktorských projektů primárně na jeden ze slovanských jazyků, národních (běloruštinu, bulharštinu, chorvatštinu, makedonštinu, polštinu, ruštinu, slovenštinu, slovinštinu, srbštinu, ukrajinštinu ad.) nebo regionálních či menšinových (lužické srbštiny, kašubština, rusínština ad.) – nebo na paleoslavistiku či komparativní nebo kontrastivní slovanskou jazykovědu. Druhým směrem bádání je potom popis jazykové situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou a některým slovanským jazykem jako jazykem komunikace. Do popředí tak vystupuje jednak areálový slovansko-neslovanský (zejména baltský) kontext a jednak problematika slovansko-slovanského jazykového kontaktu. Tento aspekt se promítá do zaměření na osvojování češtiny jako cizího jazyka u jinoslovanských mluvčích v ČR. Srovnávací pohled je metodologickým základem všech doktorských projektů, za klíčový je považován kontext český, a to jak z hlediska zkoumaného materiálu, tak z hlediska metodologie.

Informace o podmínkách přijetí a studia: prezenční a kombinované v českém jazyce; kombinované v ruštině.

Ohledně více informací kontaktujte předsedkyni oborové rady.

Úvod > Uchazeč/ka > Doktorské studium > Slovanské filologie