Publikace (výběr)

Naša/Vaša prvá republika

Nábělková, Mira a Jana Pátková (eds.): Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první republika. Praha: Slovensko-český klub, z. s., 2018.

Tato kolektivní monografie vznikla jako příspěvek pražské slovakistiky k výročí vzniku Československé republiky. Specifikum vydané publikace spočívá v zapojení studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia slovakistiky pod edičním vedením M. Nábělkové a J. Pátkové. Zahrnuje sedm studií zkoumajících různé aspekty vzniku, trvání a společenského života Československé republiky z pohledu kulturně lingvistického a literárně historického.

Jazykový management a metodologie jeho výzkumu

Fairbrother, Lisa, Jiří Nekvapil a Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin: Peter Lang, 2018.

The chapters in this volume reflect the variety of methods that researchers have recently applied in their investigations of „behavior toward language“, or language management. The innovative methods introduced in the volume will appeal to researchers interested in different types of introspective interview methodology and discourse analysis, and to those looking for ways of linking language policy to everyday social interactions. The broad spectrum of themes taken up by the authors include the practices of language cultivation agencies, the use of first and second languages in educational contexts, attitudes toward language varieties, the use of language in immigrant communities, and the processes underlying literary criticism. Více informací

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně

Kaleta, Petr: Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017.

Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá především otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjednocení obou německých států v roce 1990. Jde o první monografii, která se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských poslanců v období NDR. Publikace, jejíž významnou součástí jsou informace z materiálů nalezených v německých archivech, představuje účast Lužických Srbů v nejvyšších zákonodárných orgánech již od 19. století, stěžejním tématem knihy je však jejich zastoupení a působení ve východoněmecké lidové sněmovně (Volkskammer). Lužičtí Srbové zasedali během trvání NDR ve všech deseti lidových sněmovnách. Za celou tuto dobu bylo autorem zaznamenáno osmadvacet poslanců, u nichž alespoň jeden písemný pramen zmiňuje jejich lužickosrbský původ. Činnost lužickosrbských poslanců v lidové sněmovně je v práci rozdělena podle tří výrazných časových epoch. První z nich je spojena s působením předsedy lužickosrbské národní organizace Domowina Kurta Krjeńce, druhá s jeho následovníkem Jurijem Grósem (za jeho vedení se již funkce nazývala první tajemník Domowiny), třetí epochu pak představuje krátké tzv. převratové období v letech 1989/1990 (poslední lidová sněmovna zasedala v roce 1990). Práce se mimo jiné věnuje problematice předvolební agitace a propagandy nebo školské otázce v době NDR, která mj. značně ovlivnila odnárodňovací proces v srbské Lužici. Koupit v e-shopu.

Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období

BenešováMichala: Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období. Praha: Karolinum, 2017.

Kniha Ve světle kabaly mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak zpracování tradičních motivů vycházejících z židovské mystiky. Prvotně futurista Aleksander Wat se vůči židovské religiózní tradici kriticky vymezuje – a přesto nedokáže vlastnímu „židovství“ uniknout; prozaik Bruno Schulz předestírá čtenářům svébytnou vizi kosmogonie i eschatologie upomínající mimo jiné na vybrané koncepty kabaly; básník Bolesław Leśmian má k této tradici nejdále a motivy interpretovatelné v kontextu židovské religiózní tradice podrobuje originálnímu přepracování. Tvorbou všech tří – jako dědiců „národa Knihy“ – přitom prolíná specifický vztah k jazyku a psanému slovu. Vedle toho je věnována pozornost např. motivu golema, stvoření světa či představě BohaKoupit v e-shopu.

Sociolingvistická transformace zemí bývalého Východního bloku

obalka_transitionsSloboda, Marián – Laihonen, Petteri – Zabrodskaja, Anastassia (eds): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.

This volume offers empirical perspectives on the current sociolinguistic situations in former Eastern Bloc countries. Its seventeen chapters analyse phenomena such as language choice, hierarchies and ideologies in multilingualism, language policies, minority languages in new legal, educational, business and migratory contexts, as well as the position of English in the region. The authors use various methodological approaches – including surveys, discourse analyses, descriptions and analyses of linguistic landscapes, and ethnography – in order to deal with sociolinguistic issues in eight countries and seven regions, from Brandenburg, Germany, in the West to Sakhalin, Russia, in the East. Více informací

Polská literární reportáž

obalka_polska-literarni-reportazBenešová, Michala – Rusin Dybalska, Renata – Zakopalová, Lucie, a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016.

Kolektivní monografie představuje jako první podobně zaměřená publikace v České republice fenomén polské reportáže, zejména tzv. literární reportáže. Tento žánr má v polské literatuře dlouhou tradici (Ryszard Kapuściński, Hanna Krall) a i dnes patří v Polsku k nejvyhledávanějším. Stále větší oblibu si i díky novým překladům do češtiny (Mariusz Szczygieł, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman, Lidia Ostałowska aj.) získává také u nás. Publikace Fenomén: Polská literární reportáž se žánru věnuje jak z pohledu teoretického (vymezení žánru reportáže, její postavení mezi jinými žánry beletristickými a žurnalistickými, specifika tzv. literární reportáže), tak historického (reportáž v dějinách polské literatury, historické proměny žánru). Současně nabízí i pohled na aktuální polskou reportážní tvorbu. Celek je doplněn o rozhovory s polskými reportéry či zástupci vydavatelů, kteří se v Polsku reportážnímu žánru věnují.

Proměny polonistiky

promeny-polonistiky_obalka_navrhy.inddBenešová, Michala – Rusin Dybalska, Renata – Zakopalová, Lucie, a kol.: Proměny polonistiky: Tradice a výzvy polonistických studií. Praha: Karolinum, 2015.

Kolektivní monografie Proměny polonistiky: Tradice a výzvy polonistických studií připomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v českých zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzitě, později i v řadě dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední době jsme přitom svědky přechodu od tradičního modelu filologických studií ke studiím areálovým (např. středoevropská studia). Co tato změna může přinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se přístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Česku, ale také na Slovensku a v dalších zemích? A co inspirativního může české polonistice nabídnout polonistika zahraniční, v čele s tou polskou? Na tyto a podobné otázky se autoři snaží nalézt odpověď v pěti tematických blocích: Tradice a perspektivy pražské polonistiky, Současné směry literárněvědné polonistiky, Současné směry jazykovědné polonistiky, Metodika výuky polštiny jako cizího jazyka včera a dnes a Tradice a perspektivy polonistiky v prostoru střední Evropy. Koupit v e-shopu.

90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost

polonistika_obalka_vybrana.inddBenešová, Michala – Rusin Dybalska, Renata – Zakopalová, Lucie: 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024623726.

Publikace 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních počátků, až do současnosti. V první, historické části, rozdělené na tři kapitoly, přibližují autorky stručné dějiny pražské polonistiky, a to na základě dostupných pramenů, zejména archivních, dříve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventů pražské polonistiky. První kapitola, zachycující počátky „stolice polské řeči a literatury“ v letech 1923–39, se věnuje především okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a působení hlavní předválečné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945–89, tedy doby, kdy se polonistika musela vypořádat s výzvami i nepříjemnými důsledky vlády totalitní moci, komunistické ideologie a marxistické metodologie. Třetí kapitola pak nastiňuje nejaktuálnější vývoj po roce 1989, kdy ale polonistiku čekaly další zásadní změny spojené s novými pohledy na slavistiku a s odklonem od filologicky zaměřených studií k areálovým. Zejména toto období posledních dvaceti let existence pražské polonistiky nebylo dosud prakticky zdokumentováno. Druhou část publikace tvoří jednak medailonky nejdůležitějších osobností ovlivňujících podobu oboru (Marian Szyjkowski, Iza Šaunová, Karel Krejčí, Theodor Bešta, Otakar Bartoš, Luboš Řeháček, Jan Petr), jednak rozhovory se zástupci první poválečné generace absolventů polonistiky. Celek doplňují další materiály a výběrová bibliografie vztahující se k tématu. Koupit v e-shopu.

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

kniha_benesova-akol_prekladBenešová, Michala – Rusin Dybalska, Renata – Zakopalová, Lucie: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024621807.

Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým – šířeji slavistickým – pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu. Kniha obsahuje mj. tyto texty v zrcadlovém česko-polském vydání: povídky Malizm reagiczny (2005) Wojciecha Kuczoka, Krátká příhoda v kanceláři (2003) Jana Kameníčka a Życie na Marsie (1997) Izabely Filipiak; reportáže Polska w ogłoszeniach (1996) Mariusze Szczygieła a Gierłoż – Hitlerovo Vlčí doupě, Na skok u zubrů v Bělověži a Varšavská lampářka (2005) Pavla Nováka, a také ukázku z divadelní hry Ciemny las (2007) Andrzeje Stasiuka. Koupit v e-shopu.

Maďarština nejen pro samouky

kniha_schreierovaSchreierová, Angelika: Maďarština (nejen) pro samouky. Praha: LEDA, 2012. ISBN 9788073352721.

Další z řady učebnic určených nejen samoukům. Autorka učebnici rozdělila do 22 lekcí, z nichž každá začíná maďarským textem. V první polovině je sestavila sama, v druhé části jsou také úryvky z maďarské beletrie a publicistických či odborných textů. Gramatická část je zaměřena na jevy, které tvoří jádro maďarské gramatiky. Vzhledem k odlišné struktuře maďarštiny se gramatika probírá v jiném pořadí a rozsahu, než jak to bývá zvykem. Cílem učebnice je umožnit zájemcům naučit se číst běžné a lehčí texty. Slovní zásoba učebnice obsahuje asi 2500 slov a několik set frazeologických jednotek. Na konci jsou v tabulkách shrnuty probrané gramatické jevy, nechybí ani klíč ke cvičením a k článkům. Součástí učebnice jsou dvě audio CD, nabízející nácvik správné výslovnosti, texty a rozhovory ze všech lekcí. Koupit v e-shopu.

Rádio Svobodná Evropa 1951–2011

radio_svobodna_evropaJunek, Marek, a kol. Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011. Praha: Radioservis, 2011. ISBN 978-80-86212-83-8.

Publikace vznikla u příležitosti 60. výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Shrnuje informace o dějinách této legendární rozhlasové stanice od samých počátků až do devadesátých let minulého století. Připomíná známá jména české kultury spjatá se Svobodnou Evropou jako Ferdinand Peroutka, Julius Firt či Karel Kryl, v nezbytných společenských souvislostech podrobně mapuje proměny programu. Nevyhýbá se ani negativním stránkám života redakce, jako byl například poměr Čechů a Slováků, „osmačtyřicátníků“ a „osmašedesátníků“ či tzv. kostrbiáda z počátku šedesátých let. Důležité místo je věnováno i reakcím komunistického režimu na vysílání RSE, pokusům diskreditovat stanici (aféra s kapitánem Minaříkem) a znemožnit její příjem v Československu. Vůbec poprvé je zde zveřejněn rozhovor Václava Havla, který poskytl RSE v červenci 1989. V přiloženém CD jsou ukázky z vysílání Svobodné Evropy.

Neúnavná slova – filologova lyrika

neunavna-slovaRákos, Petr. Neúnavná slova: Filologova lyrika. (Editoval E. Gál.) Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1972-1.

Neúnavná slova jsou výborem nejvýznamnějšího českého hungaristy, mezinárodně uznávaného profesora Petra Rákose, který uspořádal Evžen Gál. Výbor představuje nejen nejvýznamnější tematické okruhy životního díla samotného autora a průřez poválečnou českou hungaristikou, ale je zároveň vzácným důkazem toho, jak mohou špičkoví představitelé „malých oborů“ inspirovat vědecké myšlení obohatit metodologické aspekty obecně. Rákosovy studie a eseje obnažují konkrétní problémy doby, ve které vznikaly, aniž by jí byly poplatné, a to i v těžkých dobách 50. a posléze 70. a 80. let. Výbor z textů, u nichž polovina vyšla původně maďarsky, doplňuje obsáhlý doslov editora knihy Evžena Gála. Koupit v e-shopu.

Slovenčina a čeština v kontakte

slovenčina_čeština_kontakteNábělková, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. Bratislava, Praha: Veda, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. ISBN 978-80-224-1060-1.

Priestor, do ktorého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnosť slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohľade vystupuje obdobie od rozdelenia spoločného štátu v r. 1993. Zánik Česko-Slovenska je zreteľne uchopiteľný medzník, ktorým sa uzavrela etapa širokej (svojím spôsobom špecifickej a unikátnej) česko-slovenskej dvojjazykovosti v nadnárodnej komunikácii v rámci jedného štátneho spoločenstva – a ktorým sa prirodzene v jazykových vzťahoch otvorilo „čosi nové“. Viac o knihe. Koupit v e-shopu.

 

Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika

cesko-slovenska_sucastnostNábělková, Mira – Pátková, Jana (ed.). Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika: Zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-7308-151-2.

Svazek je věnován 10. výročí vzniku oboru slovakistika na FF UK v Praze. Jednotlivé příspěvky začleňují českou slovakistiku do širších aktuálních souvislostí a přinášejí dílčí výsledky výzkumu dějinných, jazykových a literárních česko-slovenských vztahů v jejich vývojové perspektivě. Sborník představuje většinu příspěvků, které byly předneseny na mezinárodním semináři s bohatým zastoupením českých slovakistů a zahraničních hostů, který proběhl v říjnu 2004 ve Slovenském institutu v Praze. Náhled obsahu knihy.

Úvod > Věda a výzkum > Publikace (výběr)