Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

V rámci evropského programu výměnných zahraničních pobytů pro studenty i akademické pracovníky Erasmus+ máme uzavřeny smlouvy s desítkou univerzit, zejména v Polsku a na Slovensku.

Seminář romistiky je od roku 2016 členem mezinárodní sítě akademických pracovišť Network of Academic Institutions in Romani Studies (http://www.sh.se/nairs).

V letech 2011 a 2012 jsme s Ústavem lingvistiky a ugrofinistiky (dnes: Ústav obecné lingvistiky) a Ústavem germánských studií organizovali mezinárodní doktorandskou letní školu Training Institute in Multilingualism Research v rámci evropského sdružení LINEE+ (zprávu o letní škole viz v univerzitním časopise iForum).

Středoevropská akademická iniciativa

S univerzitami v Bratislavě, Krakově a Lublani rozvíjíme spolupráci na společném magisterském oboru Středoevropská studia.

Vnitrouniverzitní spolupráce

KSES se podílí na činnosti Pražského centra židovských studií při Filozofické fakultě UK. Jsme také zapojeni do Centra pro výzkum kolektivní paměti, společného projektu univerzitního výzkumného centra (UNCE) Fakulty sociálních věd, Fakulty humanitních studií a Filozofické fakulty.

KSES spolupracuje s pracovníky a pracovnicemi několika součástí fakulty, zejména (ale nejen) s následujícími:

S některými z těchto pracovišť jsme spolupracovali na řešení výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor. S Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií a Ústavem východoevropských studií sdílíme několik kurzů bakalářského a magisterského studia a společně zajišťujeme i doktorské studium oborů Slovanské filologie a Slovanské literatury. Vyučující Semináře romistiky se podílejí na realizaci doktorských oborů Jazyky zemí Asie a Afriky a Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.

V rámci fakultního výzkumného záměru Jazykový management v jazykových situacích (vedl J. Nekvapil, ÚOL), který byl součástí univerzitního programu PRVOUK 10 – Lingvistika, jsme spolupracovali s Ústavem obecné lingvistiky (J. Nekvapil, T. Sherman), Ústavem germánských studií (V. Dovalil) a našimi studenty na výzkumu jazykového managementu. Spolupráce pokračuje i nadále. V r. 2013 jsme organizovali Third International Language Management Symposium a podílíme se na organizaci Fifth International Language Management Symposium v Řezně. Podílíme se na správě webové stránky o jazykovém managementu.

S Ústavem českých dějin FF UK jsme spolupracovali na fakultním výzkumném záměru Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století (vede J. Randák, ÚČD), který byl součástí programu PRVOUK 12 – Historie v interdisciplinární perspektivě.

Úvod > Věda a výzkum > Spolupráce