Mira Nábělková: Zanowitý slc. = twrdošjgný: K začiatkom komparácie slovenskej a českej lexikálnej zásoby

When:
12. 5. 2016 @ 17:30
2016-05-12T17:30:00+02:00
2016-05-12T18:00:00+02:00
Where:
Nám. J. Palacha 2, m. č. 18

nabelkova_fotoDovolujeme si Vás pozvat na přednášku konanou u příležitosti životního jubilea doc. Miry Nábělkové, kterou ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR připravuje obor doktorského studia Slovanské filologie.

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Zanowitý slc. = twrdošjgný: K začiatkom komparácie slovenskej a českej lexikálnej zásoby

Prednáška sa zameriava na začiatky porovnávania lexikálnej zásoby slovenčiny a češtiny. Približuje špecifické postupy lexikálnej komparácie ako súčasť dobového jazykového manažmentu obdobia národného obrodenia spätého s prítomnosťou češtiny vo funkcii literárneho kódu v slovenskom prostredí. Ako prvé kroky porovnávania lexiky obidvoch jazykov vystupujú lexikálne reduplikácie, metajazykové komentáre, vysvetlenia lexikálnych diferencií v poznámkach pod čiarou a slovníčky pripojené k literárnym dielam po česky píšucich slovenských autorov. Kvantitatívne aj kvalitatívne vyšší stupeň predstavujú obrazy českej a slovenskej lexiky v začlenení do českých a slovenských slovníkov v konceptuálnom rámci spoločného československého jazyka (slovníky Dobrovského, Palkoviča, Jungmanna) a pri štandardizácii lexiky v rámci bernolákovskej kodifikácie spisovnej slovenčiny (Bernolákov slovník). Prednáška približuje prínos Antona Bernoláka, Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna, Jána Kollára, Dušana Lambla, Štefana Lešku, Antonína Marka, Juraja Palkoviča, Juraja Ribaya, Pavla Jozefa Šafárika, Bohuslava Tablica a ďalších českých a slovenských vzdelancov k poznaniu a opisu lexikálnych osobitostí slovenského jazykového obrazu sveta na pozadí českej lexiky v špecifických dobových česko-slovenských jazykových vzťahoch.

Úvod > Events > KSES > Mira Nábělková: Zanowitý slc. = twrdošjgný: K začiatkom komparácie slovenskej a českej lexikálnej zásoby