Romistika

Budova Celetná 20
Místnost 1. patro (Nová Astorie)
č. 119 (dříve 116)
Telefon 221 619 722
Mapa https://mapy.cz/s/pc2C

O nás

Romistika existuje na půdě FF UK jako vzdělávací a vědecká oblast od roku 1991 – nejprve jen jako studijní obor na Indologickém ústavu FF UK, od roku 2000 jako oddělení v rámci Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a od roku 2015 jako Seminář romistiky v rámci Katedry středoevropských studií FF UK. 

Zakladatelka oboru doc. Milena Hübschmannová (1933–2005) jej od počátku vedla jako pracoviště výrazně multidisciplinární a jako pracoviště zaměřené na studium problematiky v terénu skrze dlouhodobý kontakt s Romy samotnými. Romové  jsou na oboru vždy vítáni i jako studenti, a to jak rodilí, tak nerodilí mluvčí romštiny. Vždy se tvůrčím způsobem doplňovali se studenty neromskými.
Rozsah zájmů Semináře romistiky je široký; pracovníci se zabývají antropologicko-etnologickou problematikou, historií, jazykem, romskou politikou i politikou vůči Romům, otázkami náboženství, studiem romského folkloru i autorským uměním. Základním východiskem práce všech pracovníků i studentů semináře je aktivní znalost romštiny. Vedle výuky se pracovníci Semináře romistiky věnují výzkumu, rozvíjení aplikovaných projektů a publikační činnosti (viz profily jednotlivých pracovníků). 
Seminář romistiky je institucí stojící za odborným romistickým časopisem Romano džaniben, vycházejícím kontinuálně od r. 1994.  

Personální obsazení

Vyučující

Doktorandi

 • Mgr. Jan Ort (téma dizertační práce: The Policy of “Controlled Dispersal” of the Roma in the 1960s in former Czechoslovakia. A Study of Humenné DistrictEastern Slovakia) 

Vědečtí spolupracovníci a externí vyučující

Lektoři

 • Bc. Iveta Kokyová

Výuka

V současné době je možné romistiku na FF UK studovat jako specializaci v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia. Rozsahem studia je naše romistika v rámci České republiky unikátním oboremLze ji studovat samostatně nebo v kombinaci s jiným oborem na FF UK, který kombinaci umožňuje. Podrobné informace pro uchazeče naleznete pod tímto odkazem.

Výzkum

Pracovníci Semináře romistiky se podílejí nebo podíleli na realizaci např. těchto odborných aktivit: sociolingvistický, dialektologický, historicko-lingvistický, deskriptivně-lingvistický a lexikografický výzkum romštiny; edice a překlady romské literatury a narativů pamětníků; výzkum válečné a poválečné historie Romů v Československu; antropologický výzkum v ČR a SR; výzkum migrace; vývoj materiálů pro výuku romštiny a garance vzdělávání učitelů romštiny.

Aktuálně řešené výzkumné a aplikované projekty:

Historie 

Výzkum zaměřený na historii romských a židovských komunit na území prvorepublikového Československa s důrazem na druhou světovou válku a její dopady až do současnosti. Cílem výzkumníků zapojených do projektu je vést komplexní debatu o zkušenosti Židů a Romů ze střední Evropy ve dvacátém a jednadvacátém století. Realizace probíhá ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AVČR. Financováno v rámci podpory excelentních projektů Grantovou agenturou ČR.

 • Písemná pozůstalost doc. Mileny Hübschmannové 

Projekt zaměřený na zpracování písemné pozůstalosti zakladatelky oboru, doc. Mileny Hübschmannové, dosud uložený jako nezpracovaný v Muzeu romské kultury v Brně. Cílem je zajistit odpovídající uložení a popis tohoto unikátního, rozsáhlého souboru dokumentů umožňující jeho registraci jako běžného podfondu sbírek MRK přístupného veřejnosti. Financováno společností Bader Philanthropies 

Jazyk 

Projekt zaměřený na dokončení přesunu dlouhodobě vytvářeného internetového slovníku nových romských slov, používaných zejména v publicistice, do uživatelsky vstřícnějšího prostředí, nové excerpce, vzájemné odkazy, redakce. 

Další 

 • Mezinárodní spolupráce vysokoškolských romistických pracovišť 
  Projekt Erasmus+ v rámci výzvy Strategického partnerství pod názvem “Romani Studies at Universities in Europe: Development and Innovations”.  Vytváření společných výukových materiálůvýměny studentů a společné vzdělávání vědeckých pracovníkůvyučujících v oboru Romani studies (romistiky). Zapojené univerzitySödertörn University, Švédsko, University of Helsinki , Finsko, CEU, Rakousko/Maďarsko a Univerzita Karlova, ČR. Realizace v letech 2018-2021. 

Nejvýznamnější výstupy:

Jazyk 

 • Materiály ke standardizaci a výuce romštiny na Slovensku
  Pravidla romského pravopisu – platná na Slovensku od roku 2008 (spoluautoři Milena Hübschmannová a Jan Červenka, odborný garant Jan Červenka) – první rozsáhlejší publikace pravidel romského pravopisu se slovníkem, která se po vydání v roce 2006 stala základem oficiální deklarace standardizace romského pravopisu a akreditace romštiny jako vyučovaného jazyka.
  Kurikula pro výuku romštiny na Slovensku – vznikla v gesci slovenského Státního pedagogického ústavu SRoponovali a revidovali pracovníci Semináře romistiky.
   
 • Online slovníky romštiny: Slovník romských neologismů
  Internetový slovník nových romských slov, používaných zejména v publicistice, získaný na základě excerpce romských textů publikovaných ve vybraných romských médiích. 
   
 • Quizlet (Romština)
  Veřejně přístupná aplikace pro počítače i chytré telefony k procvičování slovní zásoby. Pod profilem Romistika_Praha přidáváme romská slovíčka tříděná podle témat, dialektů romštiny nebo lekcí učebnice Romaňi čhib – Učebnice slovenské romštiny (Fortuna, 1999).
   
 • Rámcová osnova pro výuku romštiny 
  Překlad základních dokumentů k podpoře školní výuky romštiny vzniklých na půdě Rady Evropy (Rámcová osnova pro výuku romštiny, Evropské jazykové portfolio) do češtiny a dvou dominantních dialektů romštiny používaných na území ČR. Na vývoji těchto dokumentů a dalších nástrojů Rady Evropy na podporu romštiny se pracovníci Semináře romistiky podílejí od r. 2006.
   
 • Spolupráce s Jazykovou školu hl. m. Prahy na státní zkoušce z romštiny (garant pro MŠMT a hlavní autor zkouškových materiálů Jan Červenka)
   
 • Výukové materiály pro různé dialekty romštiny napříč Evropou a materiály pro školení učitelů
  Pracovní výukové materiály vycházející z Rámcové osnovy pro výuku romštiny pro celkem 6 romských dialektů (včetně obou dominantních dialektů používaných v ČR) vzniklých v rámci mezinárodní spolupráce v pěti evropských zemích v letech 2010-2013, s významnou účastí rodilých mluvčích romštiny. Více informací zde. 

Historie 

 • Budování památníku holokaustu Sintů a Romů v Letech u Písku
  Úzce spolupracujeme s Muzeem romské kultury na realizaci nového památníku vznikajícího v Letech u Písku na místě bývalého koncentračního tábora, fungujícího zde v letech 1942-1943 pod názvem „Cikánský tábor I – Lety“. Spolupráce probíhá od r. 2019 v rámci přípravy i následné realizace mezinárodní architektonické soutěže – zásadní byl náš podíl na formulaci samotného námětu památníku, ve spolupráci s potomky přeživších – i na přípravě současně nově budované expozice. 
   
 • Olaš Romové
  Rozhovory s pamětníky, olašskými Romy, kteří vzpomínají na svůj život v poválečném Československu – na dobu kočování i na období státem řízené sedentarizace v 50. letech 20. století.  Výstupy projektu podpořeného Bader Philanthropies  lze sledovat na youtubovém kanále Vlach Romani Testimony. 
   
 • Paměť Romů 
  Sestřihy video rozhovorů s romskými pamětníky z území České republiky. Projekt realizovala Romea, o.p.s., s výraznou podporou pracovníků, absolventů a studentů Semináře romistiky.
   
 • Vzpomínky Romů ze Slovenska na druhou světovou válku
  Jedním z výstupů celoživotní práce Mileny Hübschmannové je svým rozsahem, strukturou a obsahem unikátní sbírka svědectví Romů ze Slovenska o jejich osudech za druhé světové války. Obdobně podrobně a rozsáhle se dosud nepodařilo zdokumentovat válečnou zkušenost žádné jiné evropské skupiny Romů. Pod názvem upozorňujícím na dobové heslo proticikánských perzekucí tato svědectví vycházejí v nakladatelství Triáda“Po židoch cigáni”. Svědectví Romů Slovenska 1939-1945 – první díl v roce 2005 (898 stan textů a fotografií), druhý díl je v současné době v přípravě.

Další
V editorské péči pracovníků Semináře romistiky dosud vyšla v různých nakladatelstvích celá řada titulů prezentujících díla romských autorů a autorek. Pracovníci Semináře se též podíleli na vydá několika odborných monografií tuzemských i zahraničních odborníkůZ nich vybíráme následující:

Čalo voďi. Sytá duše: Antologie prozaických textů romských autorů z ČR | (eshop-rommuz.cz)

Nakladatelství TRIÁDA | Andrej Giňa – Paťiv (i-triada.net)

Žijeme ve skrytu — Nakladatelství Argo

Sudba Ursitorů — Nakladatelství Argo

Nakladatelství TRIÁDA | Elena Lacková – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (i-triada.net)

Nakladatelství TRIÁDA | Erika Olahová – Nechci se vrátit mezi mrtvé (i-triada.net)

Khamori luludi Slunečnice – Vlado Oláh | Databáze knih (databazeknih.cz)

Anne Sutherlandová: Romové – neviditelní Američané

Země utrpení – Ian Hancock

Romský etnolekt češtiny – Případová studie – Máša Bořkovcová

Užitečné kontakty:


facebook romistiky 
časopis Romano džaniben 
Pražské fórum pro romské dějiny (realizováno ve spolupráci Semináře romistiky FFUK a Ústavu pro soudobé dějiny AVČR) 
 

Úvod > Katedra > Struktura > Romistika