Jana Pátková

PhDr. Jana Pátková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • pro konzultace je možné použít MS Teams, Skype, případně jsem k zastižení na tel.: 602482282
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 27

Jana Pátková je akademickou pracovnicí specializace slovakistika. Je absolventkou slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde od r. 2006 působí jako odborná asistentka. V rámci přednášek a seminářů se věnuje dějinám slovenské literatury, interpretaci literárního textu a uměleckému překladu na Katedře středoevropských studií FF UK. Její badatelský zájem se orientuje na kontakty české a slovenské literatury v 19. a 20. století a širší středoevropský literární kontext. Tematicky se zaměřuje na problematiku česko-slovenských a slovensko-českých literárních cestopisů. Dalším okruhem jejího zájmu je umělecký překlad, v minulosti spolupracovala s českými literárními periodiky na překladech ze slovenské literatury.

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Studie a články

 • Pátková, J.: Medzi domovom a kolóniou: prvorepubliková Bratislava z českej perspektívy. In: Zostavili Radoslav Passia, Vladimír Barborík: Literárne krajiny Bratislavy : obraz mesta po roku 1918. Bratislava : Veda 2023, s. 373–395.
 • Pátková, J.: Století cest na Slovensko: na okraj jednoho česko-slovenského dialogu. In: Česká literatura, 2023, roč. 71, č. 2, s. 195–211.
 • Pátková, J.: Na okraj překladu porevolučních próz Stanislava Rakúse do češtiny. In: Milan Kendra (ed.): K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. Interkultúrne komunikačné a komparatistické výzvy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2022, s. 18–27. (elektronická publikace)
 • Pátková, J.: Types of Exoticization of the Slovak Village in Czech Travelogues in One Century. In: Jakub Ivánek – Jan Malura (eds.): Portraying Countryside in Central European Literature. Ostrava: University of Ostrava 2021, s. 195–210.
 • Pátková, J.: Dětská literatura na Slovensku, aneb co se ztratilo v/z překladu po r. 1989. In: Anita Huťková – Simona Kolmanová – Andor Mészáros – Szabolcs Németh – Zoltán Németh – Lenka Németh Vítová – Anita Račáková (eds.): Perspectives of V4 Translation Studies : Studies, Considerations and Contributions on Translation between Czech, Hungarian, Polish and Slovakian Languages. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2021 (online : pdf), s. 76–85.
 • Pátková, J.: Obraz Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. In: Slovenská literatúra, 2021, roč. 68, č. 3, s. 235–245.
 • Pátková, J.: Cizí a naše: česká literatura po rozdělení na příkladu časopisu RAK. In: K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. I. Lexikografické a recepčné výzvy. Prešov: FF PU v Prešove 2020, s. 58–67.
 • Pátková, J.: De/tabuizace výrazu v Rivers of BabylonK problematice českého překladu. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, 2020, roč. 5, č. 1, s. 46–56.
 • Pátková, J.: Obraz Prahy v zapomenutých slovenských románech meziválečného období. In: Magdalena Bystrzak – Radoslav Passia – Ivana Taranenková (eds.): Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie). Bratislava: Veda 2020, s. 259–275.
 • Pátková, J.: Stereotypy v zobrazování (národního) jazyka na příkladu obrozenského cestopisu J. M. Hurbana. In: Király Péter 100. Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére II. Opera Slavica. Budapestinensia Symposia Slavica. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2019, s. 100–110.
 • Pátková, J.: Reflexe slovenské literatury v českém prostředí po roce 2000. In: K teoretickým a praktickým aspektom slovenskej literárnej kritiky po roku 2000Prešov: FF PU v Prešove 2019, s. 181–194.
 • Pátková, J.: K problematice diplomacie v česko-slovenských a slovensko-českých cestopisech po kodifikaci slovenštiny. In: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Národní muzeum 2019, s. 141157.
 • Pátková, J.: Emil Charous a jeho koncept slovenské literatury v českých literárněhistorických příručkách. In: R. Passia (ed.): Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. Bratislava: Platforma pre literatúru a výskum, Ústav slovenskej literatúry SAV 2018, s. 84–95.
 • Pátková, J.: První republika literární: očima českého slovakisty Emila Charouse. In: Naša/Vaša prvá republika. Naše/Vaše první republika. Praha: Slovensko-český klub, z. s. 2018, s. 11–22.
 • Pátková, J.: Dva varianty kolonizačního románu. Obraz popřevratového Slovenska v zapomenutých románech Levoča (1926) a Nová země (1927). In: Česká literatura, 2018, roč. 66, č. 5, s. 679–695.
 • Pátková, J.: Images of Shoah and Porajmos in Contemporary Slovak Literature. In: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal. New Series. 2018, Vol. 1, N. 2, p. 38–52.
 • Pátková, J.: Hurbanova koncepce česko-slovenské vzájemnosti na příkladu obrozenského cestopisu. In: Slovenská literatúra, 2018, roč. 65, č. 3, s. 165–182.
 • Pátková, J.: Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. In: Slovenská literatúra, 2017, roč. 64, č. 2, s. 87–103.
 • Pátková, J.: Ke Štúrově cestopisu Cesta do Lužic (vykonána z jara 1839). In: Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2017, roč. 86, sešit 1, s. 1–14.
 • Pátková, J.: Limity historické fikce v Krištúfkově novele Ema a smrtihlav. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov: FF PU v Prešove 2017, s. 164–175.
 • Pátková, J.: Dumky večerní na rozhraní – ke Štúrově básnickému cyklu. In: Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Bratislava: Kalligram, LIC 2015, s. 80–95.
 • Pátková, J.: Ke konceptu těla a tělesnosti v povídkách a novelách Stanislava Rakúse. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov : FF PU v Prešove 2015, s. 276–292.
 • Pátková, J.: Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse: poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 – 1976. In: Slovenská literatúra, 2011, roč. 58, č. 6, s. 546–557.
 • Pátková, J.: Konstanty Rakúsovy prózy (k interpetaci povídky Vymeriavanie plochy). In: Medzi umením a vedou. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. marca 2010 v Prešove pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa. Součková, Marta (Ed.). Prešov: FF PU 2010, s. 158–164.
 • Pátková, J.: K vybraným terminologickým problémům slovensko-českých překladů. In: Slovenčina v menšinovom prostredí, studie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. (red. Alžbeta Uhrinová, Alexander Ján Tóth). Békéscsaba 2008. s. 167–172.
 • Pátková, J.: Literární Slovensko očima Flory Kleinschnitzové. In: Středoevropské sešity, 2009, Roč. 1, č. 1, s. 104–133.
 • Pátková, J.: Topografická a sociální periferie v Balcově próze: Husle s labutím krkom. In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2008, s. 121–128.
 • Pátková, J.: Krajina dětství jako palimpsest: k Duškovým prózám Strecha domu. In: Návraty k dětství v české a slovenské literatuře : sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 12.-13. září 2006. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2008, s. 89–95.
 • Pátková, J.: Przestrzenie autoidentyfikacji w powieści „Cesta životom“ Ladislava Nadaši-Jégého (Prostory sebeidentifikace v Jégého Ceste životom). In: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Warszawa: Instytut slawistyki zachodniej i południowej, Uniwersytet Warszawski 2008, s. 327–337.
 • Pátková, J.: Poetika periferie (k charakteristice prostoru v Rakúsových prózách Žobráci a Gendúrovci). In: Aktuálne problémy slovakistiky. Opera Slavica Budapestinensia. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék 2007, s. 41–51.
 • Pátková, J.: Proměny hranice v Ballekově Južnej pošte. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2007, s. 327–330.
 • Pátková, J.: Metamorfózy hranice v Ballekově Južnej pošte. In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika : zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Praha: Univerzita Karlova 2006, s. 231–246.
 • Pátková, J.: Perifernost v Rakúsově Piesni o studničnej vode. In: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 : Majority a minority v literatuře a v jazyce. (ed. Oldřich Uličný), Liberec: Technická univerzita v Liberci 2005, s. 120–127.
 • Pátková, J.: Obraz slovenské literatury v časopise Tvar. In: Zrkadlenie, zrcadlení. 2005, roč. 2, č. 1, s. 42–48.
 • Pátková, J.: Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci. In: Slovenská literatúra, 2002, roč. 49, č. 2, s. 138–148.

Recenze (výběr)

 • Pátková, J.: Dialog jako cesta k současné slovenské literatuře. In: Svět literatury, 2022, roč. 32, č. 65, s. 176–179. Dostupné na: SVĚT LITERATURY 65 (cuni.cz)
 • Pátková, J.: Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy. In: Česká literatura, 2020, roč. 68, č. 3, s. 378–381. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2957-fenomen-cestopisu-v-literarnehistorickem-badani-stredni-evropy?fbclid=IwAR0LOP1T8V4aNqVS7SWvXzT1l46PALAZq_S7hqZdvvOtZCtomqVyBnCdjJw
 • Pátková, J.: Sympozium V službách vedy a národnosti při příležitosti 25. výročí oslav založení Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. In: Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2016, roč. 85, sešit 2, s. 246–248.
 • Pátková, J.: Tak trochu jiný pohled na střední Evropu literární. In: Svět literatury, 2016, roč. 26, č. 53, s. 148–151.
 • Pátková, J.: Příběh současné slovenské literatury v monografickém zpracování. In: Svět literatury, 2015, roč. 25, č. 52, s. 226–229.
 • Pátková, J.: Od juvenilií k porevolučním prózám. In: Romboid. 2015, roč. 50, č. 3, s. 64–66. Viz: http://www.iliteratura.cz/Clanek/34723/rakus-stanislav-temporalne-poznamky-a-ine-prozy-in-romboid
 • Pátková, J.: Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v Pešti : Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. Akropolis 2014. In: Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2015, roč. 84, sešit 1, s. 113–116.
 • Pátková, J.: Stanislav Rakús: Medzi látkou a témou. In: Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2014, č. 1, s. 106–108.
 • Pátková, J.: Příspěvek k diskusi o dějinách středoevropských literatur. In: Svět literatury, 2013, roč. 23, č. 47, s. 189–192..
 • Pátková, J.: Mýtus a geografie. In: Slovenská literatúra, 2009, roč. 56, č. 2, s. 154–156.
 • Pátková, J.: Problémy středoevropské literární komparatistiky. In: Svět literatury, 2009, roč. 19, č. 39, s. 192–195.
 • Pátková, J.: Outsiderem v (Česko)Slovensku podle Kopcsaye. In: Literární noviny, 2008, č. 33, s. 10. Viz: http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=5664

Časopisecké a knižní překlady

 • 2023 Ivan Habaj: Kolonisté. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu, roč. 19, 2023, č. 4, s. 13-17. ISSN 1802-4734.
 • 2023 Peter Krištúfek: Ema a smrtihlav. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu, roč. 19, 2023, č. 4, s. 18-21. ISSN 1802-4734.
 • 2022 – překlad knihy: Lenka Vacvalová: Víc odvahy. Praha: bachalama s.r.o. 2022. 171 s.
 • 2021 Monika Kompaníková: Potápíme se. Překlad pro zvukovou realizaci, k poslechu zde: Kolíbka | Podcast plný pohádek (kolibka.fm)
 • 2021 Erik Jakub Groch: Datel. Překlad pro zvukovou realizaci, k poslechu zde: Kolíbka | Podcast plný pohádek (kolibka.fm)
 • 2021 Peter Karpinský: Jak v mém bytě strašilo a jak jsem se seznámil s Ťukťukem. Překlad pro zvukovou realizaci, k poslechu zde: Kolíbka | Podcast plný pohádek (kolibka.fm)
 • 2020 – překlad knihy: Lenka Vacvalová: Najdu odvahu. 770 km po trase hrdinů SNP. Praha: Nakladatelství XYZ 2020. 173 s.
 • 2013 – Víťo Staviarsky: Kale topanki. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu, roč. 9, 2013, č. 1, s. 23-27. ISSN 1802-4734.
 • 2012 – Ladislav Ballek: Jižní pošta. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu, roč. 8, 2012, č. 11, s. 12-18. ISSN 1802-4734.
 • 2011 – Stanislav Rakús: Básníci. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011, roč. 7, č. 7-8, s. 41-43. ISSN 1802-4734.
 • 2011 – Ján Rozner: Žena strojníka Československé Dunajplavby. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011, roč. 7, č. 7-8, s. 33-40. ISSN 1802-4734.
 • 2009 – Pavol Rankov: Doba, ve které žijeme. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2009, roč. 5, č. 4, s. 21-27. ISSN 1802-4734.
 • 2008 – Matkin: výběrové články pro Lidové noviny.
 • 2008 – Peter Karpinský: Jak jsme s Ťukťukem ťukťukovali. In: Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2008, roč. 4, č. 6, s. 35-38. ISSN 1802-4734.
 • 2006 – Anotace a překlad ukázky z knihy Stanislava Rakúse: Nenapísaný román pro České centrum v Praze
 • 2005 – Uršula Kovalyk: Nevěrné ženy nesnášejí vajíčka. In: Zrkadlenie, zrcadlení. 2005, roč. 2, č. 3, s. 43-45.

Ediční práce

 • Pátková, J.  Nábělková, M. (eds.). Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Národní muzeum 2019. 228 s.
 • Nábělková, M. – Pátková, J. (eds.). Naša/Vaša prvá republika. Naše/Vaše první republika. Praha: Slovensko-český klub, z.s. 2018. 125 s.
 • Nábělková, M. – Pátková, J. (eds.). Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika : zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Praha: Univerzita Karlova 2006. 355 s.

Pro veřejnost a popularizační práce

 • Pátková, J.: Současná podoba a perspektivy překladu slovenské literatury do češtiny. In: Čtenář, 2022, roč. 74, č. 3, s. 110–115.
 • 1. prosince 2020 (Mladá Boleslav) přednáška pro veřejnost: Podoby současné slovenské literatury, vývoj po r. 2010. [on-line]
 • 10. září 2020 (Kladno) přednáška pro veřejnost: Podoby současné slovenské literatury, vývoj po r. 2010.
 • Pátková, J.: Češi jako čtenáři slovenské literatury. Na okraj kontextualizace „Psa na cestě“
  (2010). In: Fraktál. 2020, roč. 3, č. 3, s. 17–18.
 • Pátková, J.: Dorozumění – porozumění – nerozumění. In: Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 12, s. 9.
 • 20. listopadu 2019 (Benešov) přednáška pro veřejnost: Podoby současné slovenské literatury, vývoj po r. 2010.
 • Pátková, J.: Rozdělená rodina. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování. In: A2, 2019, roč. 15, č. 17, s. 14.
 • Pátková, J.: Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019). IV. In: Platforma pre literatúru a výskum. 2019. Dostupné na https://www.plav.sk/node/153?fbclid=IwAR30qtE0q4LEn45B4uLNDIvltJBA_Rnq0B0jNzaVJmeI9VZzTqoGLrPCYGA
 • Pátková, J.: Sto let – sto rokov. In: Fraktál. 2018, roč. 1., č. 3, s. 42.
 • Pátková, J.: Kam zmizelo Československo? : Společné dějiny ve slovenské literatuře. In: A2, 2018, roč. 14, č. 21, s. 5.
 • Pátková, J.: Česko-slovenský príbeh v literatúre je unikátny. In: SME : denník, 26, 15. 10. 2018, s. 15.
 • 15. března 2018 (Příbram) přednáška pro veřejnost: Podoby současné slovenské literatury, vývoj po r. 2010.
 • Pátková, J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000 – 1. část. In: Čtenář, 2015, roč. 67, č. 1, s. 30–35.
 • Pátková, J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000 – 2. část. In: Čtenář, 2015, roč. 67, č. 2, s. 67–71.
 • 10. listopadu 2014 (Praha): přednáška pro veřejnost: Současná slovenská literatura: vývojové tendence po r. 2000.
 • Pátková, J.: (červen 2014): Rozhovor o slovenské literatuře 20. století pro Půlnoční expres. Viz: http://media.wix.com/ugd/609552_738a037da40f4872a33d551ad0bb0c81.pdf
 • Pátková, J.: Nejen záznam partnerského selhání. In: Sloboda, Rudolf: Rubato. Praha: Kalich, 2008, s. 212–215.

Zaměstnání

 • od r. 2006 odborná asistentka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav slavistických a východoevropských studií, Katedra středoevropských studií)
 • 2002-2003: lektorka českého jazyka ELTE Budapest (Szláv és Balti Filológiai Intézet): bohemistika – praktická výuka českého jazyka; slovakistika – Nejmladší slovenská literatura a Kapitoly ze slovenské literatury po r. 1945

Vzdělání

 • PhDr. v oboru slovakistika, FF UK (2007)
 • Ph.D. v oboru Slovanské literatury, FF UK (2006)
 • Mgr. v oboru slovakistika, FF UK (2001)
 • Mgr. v oboru český jazyk a literatura, FF OU (1997)
 • Bc. v oboru literární věda na FF OU (1995)

Letní školy a přednášky (mimo konference)

 • Erasmus+ (7.-11. října 2019) ELTE Budapest (Szláv és Balti Filológiai Intézet): slovakistika.
 • ELTE v Budapešti: 2015 (29. září) přednáška na slovakistice: Limity historickej fikcie v súčasnej slovenskej próze
 • ELTE v Budapešti: Budapesti Nyári Egyetem, letní škola maďarského jazyka a kultury (2004, 2005)
 • FF UK v Bratislavě: Studia Akademica Slovaca: letní škola slovenského jazyka a kultury (1998, 1999, 2000)

 Projekty

 • 2018: Naša/Vaša prvá republika. Naše/Vaše první republika. Magistrát hlavního města Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018.
 • 2011: přednáška „Postava outsidera v prózách Stanislava Rakúse“ v rámci projektu IVF pro překladatele z Běloruska.
 • 2009: Digitalizace literárněvědných textů ke studiu slovenské literatury v období 1948-1956, FRVŠ v Praze (č. 413/2009)
 • 2007-2008: Dějiny literárněvědné slovakistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Grantová agentura Univerzity Karlovy (č. 252036)

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce