Polonistika (Bc.)

Obsah stránky:

Několik základních údajů

Proč studovat polštinu a polonistiku na Katedře středoevropských studií FF UK?

 • Polsko je druhým největším sousedem České republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce.
 • Polsko je největší visegrádskou zemí s potenciálem ovlivňovat dění v našem regionu i na scéně Evropské unie.
 • Zároveň je polština velmi blízká češtině, což Čechům značně usnadňuje, aby se tento jazyk naučili.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy Polského institutu a Velvyslanectví Polské republiky, se kterými naše katedra spolupracuje.
 • Polsko je blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž na nejlepší polské univerzity.

Charakteristika studia

Tříleté studium se zaměřuje zejména na následující tři oblasti:

 • polský jazyk
 • polské reálie a dějiny
 • polská literatura

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty, které naše katedra každý semestr nabízí. Kromě toho musí student/ka navštěvovat také určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří svoje znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet do Polska na letní jazykové školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+, CEEPUS, Mezinárodní visegrádský fond, mezivládní dohoda). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti s polským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze do Polska i jiných zemí střední Evropy, odborné stáže v Polském institutu či na Velvyslanectví Polské republiky v Praze, studentské soutěže a další aktivity.

V případě, že se student/ka rozhodne studovat pouze specializaci Polonistika (tzv. samostatné studium), volí si navíc jeden z rozšiřujících studijních modulů:

 • bohemistika (dějiny češtiny a české literatury)
 • germanistika (dějiny, reálie a literatura německé jazykové oblasti)
 • hungaristika (maďarské reálie, dějiny a literatura)
 • slovakistika (slovenské reálie, dějiny a literatura)
 • slavistika (jazykověda slovanských jazyků)
 • dějiny středovýchodní Evropy (české, slovenské a maďarské dějiny)
 • literatury středovýchodní Evropy (slovenská a maďarská literatura)

Absolvent bakalářské specializace Polonistika může v případě zájmu pokračovat na dvouletém navazujícím magisterském oboru Středoevropská studia: polonistika.

Seznam předmětů specializace Polonistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Polonistika)
Seznam předmětů specializace Polonistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kombinovatelnost

Specializaci Polonistika lze studovat:

 • v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium – doporučujeme třeba programy: český jazyk a literatura, němčina pro překlad a tlumočení, historie, etnologie, sociologie (přehled všech otevíraných studijních programů zde)
 • v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (hungaristika, slovakistika, romistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Polonistika)

Kompetence absolventa/ky a jeho uplatnění

Absolvent/ka této specializace:
 • ovládá polštinu přinejmenším na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • má znalosti o polských reáliích, dějinách a literatuře
 • je tudíž schopen samostatně se orientovat v polském prostředí a v informačních zdrojích, které jsou v polském jazyce a/nebo se týkají Polska
 • je schopen minimálně na úrovni B2 překládat z a do polštiny
 • má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda, historie)
Oblasti uplatnění:
 • soukromý sektor (např. ve firmách zaměřených na spolupráci s daným regionem nebo v zahraničních firmách vstupujících na český trh)
 • turistický ruch (odborný průvodce, koordinátor cestovní kanceláře apod.)
 • překladatelství a tlumočnictví
 • kulturní a mediální sféra (práce v médiích, kulturních periodicích, monitoring polských médií, odborný či jazykový redaktor apod.)
 • veřejný sektor, státní instituce a diplomatické služby (veřejné instituce specializující se na kulturní, diplomatické a obchodní aktivity – např. velvyslanectví, kulturní instituty, CzechTourism apod.; analytické služby, práce v mezinárodních vládních i nevládních organizacích)
 • akademická sféra (vysoké školy, ústavy Akademie věd, výzkumná centra apod.)
 • atd.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/uchazec/.

Znalost polštiny není podmínkou přijetí (studium počítá rovněž s posluchači s nulovou znalostí tohoto jazyka).

Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá v ústním pohovoru na následující témata:
 • motivace ke studiu (max. 20 bodů)
 • obecné jazykovědné znalosti (max. 20 bodů)
 • základní znalosti polské literatury (max. 20 bodů)
 • základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Polska (max. 20 bodů)
 • diskuze nad seznamem přečtené odborné literatury a polské beletrie (max. 20 bodů) – seznam přineste s sebou na přijímací zkoušku

Maximálně lze tedy získat 100 bodů.

Příprava na přijímací zkoušku

Žádná konkrétní povinná literatura k přípravě na přijímací zkoušku není předepsána. Ovšem doporučujeme, aby si uchazeč/ka k přípravě – dle svého uvážení – vybral/a některé z následujících titulů či jejich částí:

Obecné jazykovědné znalosti:

Základní znalosti polské literatury:

 • beletrie od polských autorů (např. Olga Tokarczuková, Wiesław Myśliwski a mnoho dalších)
 • Štěpán, Ludvík (ed.): Slovník polských spisovatelů. Praha: Libri, 2000. [Lze využít pro inspiraci při výběru četby beletrie.]

Základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Polska:

 • Szczygieł, Mariusz (ed.): 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygiela. Premedia, 2014. [Sbírka téměř třiceti textů, ve které jsou shrnuty „nejzajímavější, nejkontroverznější a nejznámější polské reportáže napsané po pádu komunismu“.]
 • Řezník, Miloš: Polsko. Praha: Libri, 2002. [Stručný, základní přehled polských dějin.]
 • Davies, Norman: Polsko: dějiny národa ve středu Evropy. Praha: Prostor, 2003. [Detailnější přehled polských dějin.]
 • Chwalba, Andrzej: Polsko 1989–2008: dějiny současnosti. Brno: CDK, 2009. [Shrnutí novějších dějin Polska.]
 • Vavrouška, Petr: Polské duše. Praha: Radioservis, 2015. [Soubor rozhovorů se dvěma desítkami výrazných osobností polského veřejného života.]
Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Polonistika (Bc.)