Projekty

Probíhající

Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě

2018–2022, Evropský fond pro regionální rozvoj (projekt reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734), celofakultní projekt

Webové stránky 

Česká univerzitní polonistika do roku 1939 (od polonofilství k systematickému bádání o dějinách polského jazyka a literatury 

2019 –2021, GAČR 19-09017S, spoluřešitel – Renata Rusin Dybalska

Transformations of pre-election discourses in Poland and the Czech Republic after 1989: political genres, communication strategies , media images

2019 – 2020, NAWA (Polish National Agency for Academic Exchande) – 8JPL19067, MSMT-21539/2018-2, hlavní řešitel – Renata Rusin Dybalska

Romani Language Repertoires in an Open World

2019-2025, Riksbankens Jubileumsfond (M18-0113-18) – Pavel Kubaník jako spolupracovník v rámci výzkumné skupiny 3.

Písemná pozůstalost doc. Mileny Hübschmannové

2019-2020, Bader Philanthropies – hlavní řešitelka Milada Závodská

Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušeností Romů a Židů

2018-2023, GAČR (č. grantu 19-26638X) – spoluřešitel Helena Sadílková (ve spolupráci s USD AV ČR)

Nová redakce a další rozvoj Slovníku romských neologismů

2020, Úřad vlády ČR: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020 – řešitel Jan Červenka

Romani Studies at Universities in Europe: Development and Innovations

2018-2021, Projekt Erasmus+ (Strategic Partnerships), spolupracující instituce: Södertörn University, Švédsko, University of Helsinki , Finsko, CEU, Rakousko a Univerzita Karlova, ČR) – řešitel za SR KSES FFUK Markéta Hajská

Ukončené

Migrace Romů z České a Slovenské republiky do Velké Británie a Kanady

2015–2017, Grantová agentura ČR (GA15-02702S)

Centrum pro výzkum kolektivní paměti

2012–2017, Univerzita Karlova v Praze (UNCE 204007/2012)
Webové stránky centra

Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století

2012–2016, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (vnitřní výzkumný záměr v rámci univerzitního programu PRVOUK „Historie v interdisciplinární perspektivě„)

Jazykový management v jazykových situacích

2012–2016, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (vnitřní výzkumný záměr v rámci univerzitního programu PRVOUK „Lingvistika„)
Webové stránky projektu

Současný stav a praxe jazykového plánování v Bělorusku

2014–2016, Grantová agentura ČR (GP14-08343P)

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

2005–2011, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr MSM 0021620825)
Informace o průběhu a výsledcích projektu, na bibliografii

Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, projekt Intercorp

2005–2011, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr MSM 0021620823)
Webové stránky projektu

Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost

2009–2011, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 4409)
Anotace a výsledky projektu (k r. 2014) (pdf; 79 kB)

Dějiny literárněvědné slovakistiky na Univerzitě Karlově v Praze

2007-2009, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 252036)
Informace o výsledcích projektu a bibliografii

Úvod > Věda a výzkum > Projekty