Mira Nábělková

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.

Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 27 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 27

Mira Nábělková je akademickou pracovnicí specializace slovakistika. Odborně se zajímá o lexikální sémantiku a slovotvorbu, lexikografii a sociolingvistiku (problematiku vztahů slovenštiny a češtiny). Podílí se na přípravě Slovníku súčasného slovenského jazyka, v roce 2008 vydala knihu Slovenčina a čeština v kontakte: pokračovanie príbehu. Je členkou poradního orgánu Úřadu vlády ČR pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Nábělková M.: Reflexné masážna podložka. Morfosyntaktické chyby v textoch internetových obchodov ako odraz česko-slovenských jazykových diferencií. In Dziviaková M., Horváthová Ľ., Faithová E.: Jazyk ako neprestajná inšpirácia. Zborník príspevkov k jubileu Jána Kačalu. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. • p. 160-174. ISBN 978-80-223-5495-0.
 • Nábělková M.: Ještě dneska mám zimomriavky, když si na ten nádherný příběh vzpomenu... Slovakizmy v češtine ako výsledok aj dôkaz česko-slovenského jazykového kontaktu. Česko-slovenská historická ročenka, 2022, č. • no. 24, s. • p. 107-138. ISSN 1214-8334.
 • Nábělková M.: „...radosť z roboty samej a vedomie, že prácou pre Slovensko slúžili sme republike.“ K slovenskému pôsobeniu Františka Heřmanského z hľadiska česko-slovenských medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. Česko-slovenská historická ročenka, 2022, č. • no. 24, s. • p. 93-145. ISSN 1214-8334.
 • Nábělková M.: Dunaj na Vltavě a iné vlny... K vývinovým prúdeniam vo vzájomnom česko-slovenskom/slovensko-českom preklade. In Gajdošová K., Kolenčíková N.: Varia XXX. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. • p. 6-35. ISBN 978-80-971690-8-4.
 • Nábělková M.: Chtěl jsem prvotně napsati titul Bratříci, ale napsal jsem Bratrstvo... : Jiráskovské bratské impresie. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 272-297. ISSN 0021-5597.
 • Nábělková M.: Vrstevnice. : Niekoľko jubilejných slovensko-českých lexikálnych drobností. In Lah K., Giger M., Bakardžieva G.: Slovanské a slavistické reflexe. : Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Praha, Pavel Mervart, 2021, s. • p. 31-60. ISBN 978-80-7465-466-4.
 • Nábělková M.: Biliterárnosť, bilingvizmus a "prílohové slovníčky" ako textová lexikografická opora v českom a slovenskom literárnom priestore. Slovenská literatúra, 2020, č. • no. 67, s. • p. 11-35. ISSN 0037-6973.
 • Nábělková M.: "Prihováram sa ti, Janko môj, ku sviatku..." : K osloveniu v slovenčine (a ešte čosi navyše). Jazykovedný Časopis, 2020, č. • no. 70, s. • p. 627-651. ISSN 0021-5597.
 • Nábělková M.: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v československom kontexte : (Chmelovské inšpirácie). Slovenská literatúra, 2019, č. • no. 66, s. • p. 417-429. ISSN 0037-6973.
 • Nábělková M.: Letokruhy okolo Svitu. : Niekoľko tatranských zastavení pri jubileu Rudolfa Chmela. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. : Studie k 80. narozeninám. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, s. • p. 173-205. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Nábělková M.: Dar vzájomnej zrozumiteľnosti. Sme, 2018, č. • no. 26, s. • p. 14-15. ISSN 1335-440X.
 • Sloboda M., Molnár Satinská L., Nábělková M.: Language planning in Slovakia : Nation-building in the context of European integration. In Andrews E.: Language Planning in the Post-Communist Era : The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China. Cham, Palgrave Macmillan, 2018, s. • p. 261-286. ISBN 978-3-319-70925-3.
 • Nábělková M.: Luče, luče, zlaté lúče! : Hviezdoslavovské poznámky k viacsmernosti lexikálnej dynamiky. Interdisciplinary Toxicology, 2018, č. • no. 69, s. • p. 340-358. ISSN 1337-6853.
 • Nábělková M.: Na cestu. In Nábělková M., Pátková J.: Naša/Vaša prvá republika - Naše/Vaše první republika. Praha, Slovensko-český klub, z. s., 2018, s. • p. 8-10. ISBN 978-80-87016-14-5.
 • Vaňková I., Šťastná L., Bohát R., Bohunická A., Dušek J., Lišková M., Nábělková M., Okrouhlíková L., Procházková I., Přikrylová J., Saicová Římalová L., Švarcová Z., Timoshchenko T., Underhill J.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. 235 s. • p. ISBN 978-80-7308-888-0.
 • Nábělková M.: V červánek zatím Tatra se shalí : Tatry v česko-slovenskej kultúrnej reflexii. In Vaňková I., Šťastná L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 61-78. ISBN 978-80-7308-888-0.
 • Nábělková M.: Tak rob, ako ti ďaka! Slovenský slovník Boženy Němcovej. In Gajdošová K.: Varia. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017, s. • p. 252-263. ISBN 978-80-971690-2-2.
 • Nábělková M.: Hroznové víno... Komunikačné nástrahy slovensko-českej lexikálnej medzijazykovej homonymie. In Chocholová B., Molnár Satinská L., Múcsková G.: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava, VEDA VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. • p. 321-343. ISBN 978-80-224-1605-4.
 • Nábělková M.: Česko-slovenský jazykový kontakt. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny A-M. Praha, Nakladatelství lidové noviny, 2016, s. • p. 223-236. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Nábělková M.: Slovakismy v češtině. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny N-Ž. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 1650-1656. ISBN 978-80-7422-482-9.
 • Nábělková M.: The Czech-Slovak communicative and dialect continuum : With and without a border. In Kamusella T., Nomachi M., Gibson C.: The Palgrave Handbook of Borders, Identity and Language in the Modern Slavic World. London, Palgrave Macmillan, 2016, s. • p. 140-184. ISBN 978-1-137-34838-8.
 • Nábělková M.: Trojuholníkový - trojuholníkovitý, košeľový - košeľovitý, citrónový - citrónovitý : Jedna z typizačných výziev Slovníka súčasného slovenského jazyka pri spracúvaní prídavných mien. In Šimková M.: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 529-550. ISBN 978-80-224-1181-3.
 • Nábělková M., Sloboda M.: 'Trasjanka' and 'českoslovenčina' (Czechoslovak) as discursive emic categories : history and current usage. In Hentschel G., Taranenko O., Zaprudski S.: Trasjanka und Suržyk - gemischte weissrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede : Sprachlicher Inzest in Weissrussland und der Ukraine? Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014, s. • p. 31-52. ISBN 978-3-631-58533-7.
 • Nábělková M., Bekešová M.: Bohemo-slovakista, slovako-bohemista Alexandr Stich (obecně i osobně). Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. XLII, s. • p. 39-46. ISSN 0567-8269.
 • Nábělková M.: The Case of Czech-Slovak language contact and contact-induced phenomena. In Congruence in Contact-Induced Language Change. Language Families, Typological Resemblance, and Perceived Similarity. Berlin, Walter de Gruyter, 2014, s. • p. 61-92. ISBN 978-3-11-033845-4.
 • Nábělková M.: Bibličtina a Kralická biblia v slovenskom evanjelickom prostredí : literárne dozvuky. Historie - Otázky - Problémy, 2013, č. • no. 5, s. • p. 251-261. ISSN 1804-1132.
 • Nábělková M.: Vzďaľovanie? Česko-slovenské a slovensko-české jazykové vzťahy v dvadsaťročí po rozdelení spoločného štátu. In Goněc V.: Česko-slovenská historická ročenka 12. Bratislava, Veda, 2013, s. • p. 53-85. ISBN 978-80-224-1342-8.
 • Sloboda M., Nábělková M.: Stav a perspektívy vyučovania slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe. In Pekarovičová J., Hargašová Z.: Slovenčina vo svete - súčasný stav a perspektívy. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. • p. 180-188. ISBN 978-80-223-3490-7.
 • Sloboda M., Nábělková M.: Receptive multilingualism in 'monolingual' media : managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism, 2013, č. • no. 10, s. • p. 196-213. ISSN 1479-0718.
 • Nábělková M.: Úvodní slovo. Nová Čeština doma & ve světě, 2012, č. • no. 1, s. • p. 9-11. ISSN 1805-367X.
 • Nábělková M.: Literárne servery a amatérsky česko-slovenský literárny kontext. In Suwara B., Husárová Z.: V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava, SAP a Ústav svetovej literatúry, 2012, s. • p. 281-298. ISBN 978-80-8095-076-7.
 • Nábělková M.: Naše Kolokvium, naše Varia. In Múcsková G.: Varia XX. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť, 2012, s. • p. 8-12. ISBN 978-80-970561-3-1.
 • Nábělková M.: Iný obraz? Slovenské podvojné a potrojné predložky a ich české ekvivalenty v paralelnom korpuse v porovnaní s doterajším lexikografickým spracovaním. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, 1: InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 90-108. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Nábělková M.: Domiská, knižiská, psiská a iné modifikačné substantívne deriváty v slovensko-českom pohľade. In Šimková M.: Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Bratislava, Veda, 2010, s. • p. 396-425. ISBN 978-80-224-1107-3.
 • Nábělková M.: Česko-slovenská slovotvorná adjektívna diferencia -ný/-ní a jej textový dosah. In Čermák F.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 269-283. ISBN 978-80-7422-058-6.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Katedra > Pracovníci / Vyučující > Mira Nábělková