Učebnice MagyarOK

Primární učebnicí pro výuku maďarštiny na našich kurzech je řada učebnic MagyarOK (domácí stránka učebnice v angličtině, v maďarštině). Každý díl učebnice sestává ze samotné učebnice (Magyar nyelvkönyv), pracovního sešitu (Nyelvtani munkafüzet) a doplňkových materiálů dostupných na uvedených webových stránkách (k tomu viz níže).

1. Jak získat učebnici MagyarOK

Je několik možností, jak učebnici získat:

  1. Nákup učebnice v ČR: v jazykové škole SPĚVÁČEK, Náměstí Míru 15 (2. patro), Praha 2, od pondělí do pátku mezi 8.30–17.00 hod. Není jisté, zda učebnice bude vždy k dostání, doporučujeme se předem informovat telefonicky.
  2. Nákup učebnice z Maďarska: Na uvedené domácí stránce lze učebnici objednat.
  3. Knihovní výpůjčka na FF UK: Učebnici a pracovní sešit si lze vypůjčit v Knihovně hungaristiky jako studijní výpůjčku na celý semestr, popř. výpůjčku prodloužit na dva semestry. Zde jsou odkazy na učebnici přímo do knihovního katalogu:

Učebnice se půjčuje a vrací v Knihovně Celetná.

2. Jak používat učebnici MagyarOK

Učebnice je určena pro práci na hodinách vedených učitelem. Nicméně je vybavena i pomůckami pro samostatnou domácí práci studenta, pro případy, kdy se chce učit maďarská slovíčka či celé fráze, kdy chcevypracovat zadaný domácí úkol, dohnat látku probíranou na hodině, na které nebyl, nebo zopakovat si cvičení z hodiny apod. Pomůcky jsou dostupné v angličtině, některé vybrané jsou přeloženy do češtiny, některé materiály pak jsou ještě i v jiných jazycích.

Všechny tyto materiály jsou umístěny na domácí stránce učebnice (magyar-ok.hu), pro urychlení je ale uvádíme v následující tabulce (odkazy jsou uvedeny podle zprostředkujícího jazyka, v kterém je daný materiál dostupný:en = angličtina, cs = čeština, další pro ostatní jazyky):

1. díl (A1+) 2. díl (A2+) 3. díl (B1+) 4. díl (B2+)
Audionahrávky
[samotné audionahrávky jsou samozřejmě v maďarštině] 
EN EN  EN
Videonahrávky
[samotné videonahrávky jsou samozřejmě v maďarštině]
EN  EN
Slovníčky k učebnici (maďarsko-české, maďarsko-anglické atd.) CS
EN a další
CS
EN a další
Užitečné výrazy, užitečné maďarské fráze CS
EN, další
CS
EN, další
 EN, další
Překlad maďarskojazyčných zadání k jednotlivým cvičením v učebnici a pracovním sešitě EN, další EN  —
Klíč správných řešení k učebnici EN EN  EN
Klíč správných řešení k pracovnímu sešitu EN EN  EN
Obtížná slovíčka zasazená do kontextu celých vět EN, další  EN  EN
Slovotvorba EN, další  —  —
Přehled maďarské mluvnice EN EN  —

Na konci učebnice je pak v rámci dodatku (Függelék) obsažen: 1) Seznam sloves vystupujících v učebnici(A könyvben szereplő igék listája), který uvádí vazby jednotlivých sloves a jejich příkladové užití ve větě, 2) Přepis audionahrávek použitých v učebnici (A hanganyagok leirata).

Důležité upozornění: Všechny tyto pomůcky mají studentovi umožnit, aby mohl lépe samostatně pracovat s učebnicí a mohl se co nejvíce naučit z hodin a domácích úkolů, nemají mu ale šetřit námahu, která představuje samotný proces učení se! Proto doporučujeme, abyste se nevyhýbali učební námaze, abyste se na řešení úkolů dívali až poté, co se pokusíte úkol sami vyřešit, abyste přepis audionahrávky nalistovali teprve poté, co jste se vícekrát pokusili nahrávce porozumět ze samotného poslechu apod. Rovněž se při studiu nevyhýbejte úkonům, které se vám možná zdají zbytečné – přepisovat jednoduché věty, přepisovat jednu větu několikrát, byť např. jen s malými obměnami apod. Veškeré opakování slouží z rutinizaci jazykových návyků, které jsou nejdůležitější součástí osvojování si cizího jazyka.

Pro zájemce uvádíme odkaz na anglickojazyčný článek o metodologických základech, na kterých jsou učebnice MagyarOK postaveny. Krátké propagační video je ke zhlédnutí níže. Mnoho informací obecně o učení se cizích jazyků přináší Jazykový koutek Lucie Gramelové.

3. České materiály k učebnici MagyarOK

1. díl (A1+):

2. díl (A2+):

4. Quizlet

Pro lepší (a snad i zábavnější) učení se slovíček a celých maďarských frází jsme maďarsko-české slovníčky připravili nejen ve formě souborů PDF, ale také ve formě studjních setů webové aplikace Quizlet (pro odkazy na jednotlivé studijní sety k učebnicím MagyarOK viz výše). Quizlet je dostupný nejen na webu, ale také jako aplikace pro mobilní telefony a tablety se systémy Android a iOS (ve které lze studijní sety používat i offline).

Upozornění: Ačkoliv výše uvedené studijní sety k MagyarOK se téměř zcela kryjí se seznamy slovíček a vět v PDF, přesto v nich z technických důvodů něco velmi málo chybí. Z toho důvodu je vhodné studium založené na Quizletu vždy doplnit studiem seznamů v PDF.

Zde naleznete všechny materiály, které jsme pro Quizlet připravili.

Je několik způsobů, modů, jak je na Quizletu možné používat studijní sety, resp. učit se slovíčka. Bližší informace vám poskytnou samotné stránky Quizletu. (Upozornění: Pokud je třeba v Quizletu vpisovat nějaký text, pak text uzavřený v závorkách není brán v potaz. Což znamená, že pokud máte v modu Learn vpisovat maďarská slovíčka, není třeba vpisovat závorku s gramatickými informacemi, např. (~ok, ~t, ~a) apod.)

Úvod > Studium > Informace ke studiu > Hungaristika > Učebnice MagyarOK